Περιγραφή Προγράμματος


Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει σκοπό την παραγωγή ικανών και αποτελεσματικών επιστημόνων τόσο στην καλλιέργεια και προαγωγή της ακαδημαϊκής εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας στην επιστήμη με βάση τη διεθνή πρακτική και τις ανάγκες της Κυπριακής κοινωνίας, όσο και στη δημιουργία υποδομής για τη διαρκή προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε όλες τις εκφράσεις της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες του να αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό επιστημονικό υπόβαθρο στις σύγχρονες τάσεις διδακτικής μεθοδολογίας και οργάνωσης αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης που ευνοούν την διεπιστημονικότητα, ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να μπορούν να λειτουργούν ως παραγωγικά στελέχη στο χώρο της εκπαίδευσης ή του αθλητισμού και να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σημερινής αλλά και αυριανής κοινωνικής πραγματικότητας.

Αναμένεται ακόμα ότι οι φοιτητές θα αντλήσουν σημαντικές γνώσεις από τα προσφερόμενα μαθήματα στην τάξη, τα οποία από κοινού με τις εργασίες που θα εκπονηθούν στην πράξη, θα αποκτήσουν εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν σε όλους τους τομείς της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού.

Επιπλέον, αναμένεται να προωθηθεί η έρευνα για τη Φυσική Αγωγή στους διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Επίσης να αναπτυχθεί η δημιουργία δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η δημιουργία δικτύων συνεργασίας και έρευνας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και προβληματισμού. Μέσα από τα δίκτυα αυτά αναμένεται ότι θα ενδυναμωθεί ο ρόλος της έρευνας στους τομείς της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού και να αποκτηθούν εμπειρίες οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάδειξη σημαντικών ζητημάτων ως θεμάτων υψηλής προτεραιότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση, πέρα από τον τομέα της εκπαίδευσης, αναμένεται ότι θα εμπλακούν φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση:

  • Να έχουν ως εφόδια γνώσεις και πληροφορίες για τις πλέον πρόσφατες τάσεις στη διδακτική μεθοδολογία και στην επιστήμη της παιδαγωγικής και να έχουν μηχανισμούς αυτομόρφωσης στο συγκεκριμένο τομέα.
  • Να εφαρμόζουν σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη.
  • Να εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος.
  • Να εφαρμόζουν σύγχρονες βασικές επιστημονικές αρχές που σχετίζονται με αθλητικές δραστηριότητες σε παιδιά παιδικής, προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας.
  • Να κατανοούν τη συμβολή της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο.
  • Να κατανοούν τους τρόπους ενίσχυσης των επί μέρους πτυχών της ευεργετικής επίδρασης της άσκησης στη σωματική και ψυχική υγεία.
  • Να αξιολογούν και να αξιοποιούν ερευνητικά ευρήματα στην εκπαίδευση και στον αθλητικό χώρο.
  • Να αναγνωρίζουν και να διερευνούν κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτισμικούς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ενασχόληση με τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
  • Να αναπτύσσουν να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα φυσικής αγωγής και αθλητισμού στο σχολείο και στην κοινότητα, να συνδέουν τη σχολική ζωή με την κοινωνική πραγματικότητα και να εφαρμόζουν στρατηγικές εμπλοκής / συνεργασίας με τους γονείς και την κοινότητα κατά την υλοποίηση προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
  • Να γνωρίζουν τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, να επιδεικνύουν δεξιότητες κριτικής ανάλυσης σε ό,τι αφορά τη χάραξη μιας τέτοιας πολιτικής και να κατανοούν το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και τις διαδικασίες ενεργού συμμετοχής στη διαμόρφωση μιας τέτοιας πολιτικής.

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος απαιτείται η συσσώρευση 90 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Το Πρόγραμμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις και η δομή της κάθε κατεύθυνσης παρουσιάζεται πιο κάτω

Κατεύθυνση Παιδαγωγικής Φυσικής Αγωγής

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 40
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας 30
Επιλεγόμενα Μαθήματα 20
Free Elective 0
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PES550 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Στατιστική 10 3
2 PES551 Προπόνηση στις Αναπτυξιακές Ηλικίες 10 3
3 PES552 Φυσική Αγωγή και Υγεία στην Εκπαίδευση 10 3
4 PES553 Έρευνα στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό 10 3

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PES603 Ανάπτυξη Προγραμμάτων στη Φυσική Αγωγή 10 3
2 PES604 Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης και Κινητικών Δεξιοτήτων 10 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PES606 Χρήση των Σύγχρονων Τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή 10 3
2 PES607 Θεωρία και Πράξη της Συμβουλευτικής: Θεωρίες Ατομικής Συμβουλευτικής 10 3
3 PES800 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20 3

Κατεύθυνση Προπονητικής

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 40
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας 30
Επιλεγόμενα Μαθήματα 20
Free Elective 0
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PES550 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Στατιστική 10 3
2 PES551 Προπόνηση στις Αναπτυξιακές Ηλικίες 10 3
3 PES552 Φυσική Αγωγή και Υγεία στην Εκπαίδευση 10 3
4 PES553 Έρευνα στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό 10 3

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PES700 Αθλητική Φυσιολογία και Εργομετρική Αξιολόγηση 10 3
2 PES701 Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών 10 3
3 PES702 Σχεδιασμός και Καθοδήγηση της Προπόνησης στα Ατομικά και Ομαδικά Αθλήματα 10 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PES703 Διατροφή Αθλουμένων 10 3
2 PES704 Αρχές Συμβουλευτικής και Ειδικά Θέματα στον Αθλητισμό 10 3
3 PES800 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος