Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Νοσηλευτικής είναι η εκπαίδευση επιστημόνων νοσηλευτών οι οποίοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες με στόχο την προαγωγή της υγείας τους, τη διατήρηση και την αποκατάστασή της, καθώς και για να επιτύχουν την καλύτερη κατά το δυνατόν ψυχική και κοινωνική λειτουργικότητα μέσα στο περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Νοσηλευτικής έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με σύγχρονα επιστημονικά πρότυπα με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών στην αναζήτηση γνώσης, την απόκτηση ικανοτήτων για επίλυση προβλημάτων στην παροχή φροντίδας, στη διοίκηση και στην έρευνα και στην ανάπτυξη ικανοτήτων για εκτίμηση αναγκών, σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. Ακόμα, η στόχευση του προγράμματος επικεντρώνεται στο να αποκτήσουν οι φοιτητές ικανότητες ανάπτυξης μεθοδικής σκέψης που βοηθά στην κατανόηση ζητημάτων υγείας, της πολιτικής δημόσιας υγείας και των διεθνών κανόνων και κανονισμών, καθώς και για να αποκτήσουν ικανότητες για διεπιστημονική συνεργασία.

Εργαστήρια
Στο τμήμα Νοσηλευτικής είναι οργανωμένα και λειτουργούν εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών:

  • Ένα διεπιστημονικό εργαστήριο.
  • Δύο εργαστήρια επιδείξεων νοσηλευτικών τεχνικών.
  • Για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος σπουδών υπάρχει επίσης πρόσβαση στα εργαστήρια χημείας βιολογίας/βιοχημείας και πληροφορικής του Πανεπιστημίου.

Όλα τα εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα ώστε να εκπληρώνουν τους στόχους του προγράμματος.

Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση στο νοσηλευτικό επάγγελμα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια όλης της φοίτησης στο Πανεπιστήμιο και αρχίζει από το πρώτο έτος σπουδών. Η πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής και σκοπός της είναι να ενδυναμώσει τις δεξιότητες και ικανότητες των φοιτητών μέσα από την άσκησή τους στον πραγματικό χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας. Με τον τρόπο αυτόν οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν σε μια ποικιλία ειδικοτήτων και να αποκτήσουν χρήσιμες εμπειρίες, οι οποίες θα τους κάνουν ικανούς με την αποφοίτησή τους να ασκήσουν με ασφάλεια για τους ασθενείς -και για τους ίδιους- το νοσηλευτικό επάγγελμα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Νοσηλευτικής έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις που αφορούν στη νοσηλευτική εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να αποκτήσουν ευρεία γνώση και κατανόηση της φύσης της νοσηλευτικής και της παροχής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες και κοινότητες, όπως αυτή εφαρμόζεται σε διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες,
  • Να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για να εγγραφούν στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της Κύπρου και για να τους επιτραπεί η επαγγελματική ενάσκηση της νοσηλευτικής,
  • Να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν και να δομούν τη δική τους προσέγγιση στην ενάσκηση της νοσηλευτικής,
  • Να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ως επαγγελματίες και μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση της συμβολής τους στο σύστημα υγείας της χώρας,
  • Να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής παρατήρησης και έρευνας μέσω της κλινικής διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης, σε υπηρεσίες υγείας διάφορων ειδικοτήτων, και
  • Να αποκτήσουν καλή κατανόηση των επίκαιρων και μελλοντικών ζητημάτων υγείας, της πολιτικής δημόσιας υγείας και των διεθνών κανόνων και κανονισμών υγείας.

Οι σύγχρονοι νοσηλευτές μπορούν να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και να ασχοληθούν με ποικίλες δραστηριότητες, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Μπορούν να εργαστούν σε Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, καθώς και σε Ιδιωτικά Νοσοκομεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας. Μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες και να ανοίξουν, σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας.

Όλοι οι μέχρι σήμερα απόφοιτοί μας εργάζονται στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα υγείας της Κύπρου και ένας αριθμός αποφοίτων μας επέλεξε να εργαστεί σε υπηρεσίες υγείας του εξωτερικού. Η ανάπτυξη του Γε.Σ.Υ. στην Κύπρο θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας των νοσηλευτών στις Κυπριακές Υπηρεσίες Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κοινοτική Νοσηλευτική) και την προοπτική απασχόλησης των αποφοίτων μας.

Οι απόφοιτοί μας μπορούν ακόμα να απασχοληθούν στην εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια και σε δομές κατάρτισης επαγγελματιών υγείας σε σύγχρονες τεχνικές, καθώς και ως ερευνητές απασχολούμενοι σε ερευνητικά κέντρα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Ακόμα οι σύγχρονοι νοσηλευτές μπορούν να ασκήσουν διοίκηση σε όλες τις δομές και τα επίπεδα των υπηρεσιών υγείας, ως προϊστάμενοι νοσηλευτικών τμημάτων, διευθυντές νοσηλευτικών τομέων, διευθυντές νοσηλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διάφορων υπουργείων. Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικού, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 220
Μαθήματα Επιλογής Νοσηλευτικής Ειδικότητας 6
Αγγλική Γλώσσα 4
Ελεύθερης Επιλογής 10
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 220 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 NUR101 Ανατομία και Ιστολογία/Παθολογία 6 4 + 1*
2 NUR102 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 4 3 + 1*
3 NUR103 Βιοφυσική και Ραδιολογία 4 3
4 NUR104 Βιοχημεία 5 3 + 1*
5 NUR105 Κοινωνιολογία 4 3
6 NUR106 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 7 4 + 4*
7 NUR107 Μικροβιολογία 4 3 + 1*
8 NUR108 Φαρμακολογία 4 4
9 NUR109 Φυσιολογία 5 4
10 NUR110 Βασική Νοσηλευτική Ι 7 4 + 4*+7**
11 NUR111 Βιοστατιστική 3 2
12 NUR112 Κυτταρική Βιολογία και Γενετική 5 3 + 1*
13 NUR113 Κλινική Πρακτική Ι 2 330+
14 NUR201 Βασική Νοσηλευτική ΙΙ 7 4 + 4*+7**
15 NUR202 Γενική Χειρουργική 5 4
16 NUR203 Διαιτολογία και Διατροφή 4 2
17 NUR204 Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική 4 2
18 NUR205 Εσωτερική Παθολογία και Παθοφυσιολογία Ι 5 3
19 NUR206 Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 5 2+7*
20 NUR207 Εσωτερική Παθολογία και Παθοφυσιολογία ΙΙ 5 3
21 NUR208 Παθολογική Νοσηλευτική Ι 7 3 + 2*+7**
22 NUR209 Επιδημιολογία 4 2
23 NUR210 Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 7 3 + 2*+7**
24 NUR211 Ψυχολογία 5 3
25 NUR212 Κλινική Πρακτική ΙΙ 2 330+
26 NUR301 Παιδιατρική 4 3
27 NUR302 Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 7 4+7**
28 NUR303 Μεθοδολογία Έρευνας στην Νοσηλευτική 4 3
29 NUR304 Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ 6 4+7**
30 NUR305 Δεοντολογία του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος 3 2
31 NUR306 Προαγωγή Υγείας 4 3
32 NUR307 Παιδιατρική Νοσηλευτική 6 2 + 2*+4**
33 NUR308 Γυναικολογική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Μητρότητας 5 2 + 2*+3**
34 NUR309 Ψυχιατρική 4 2
35 NUR310 Επείγουσα Νοσηλευτική 6 2 + 2*+4**
36 NUR311 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 5 2+3**
37 NUR312 Κλινική Πρακτική ΙΙΙ 2 330+
38 NUR401 Γηριατρική Νοσηλευτική 6 3+3**
39 NUR402 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας και Συμβουλευτική 6 3+5**
40 NUR403 Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα 7 3 + 2*+6**
41 NUR404 Νοσηλευτική Διοίκηση 4 3
42 NUR405 Νομικά Θέματα στη Νοσηλευτική 4 3
43 NUR407 Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία 10 1
44 NUR408 Eνδονοσοκομειακές Λοιμώξεις 6 2+14**
45 NUR410 Κλινική Πρακτική IV 1 127+

Μαθήματα Επιλογής Νοσηλευτικής Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 6 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 NUR406.1 Διαπολιτισμική Νοσηλευτική 3 2
2 NUR406.2 Ογκολογική και Ανακουφιστική Νοσηλευτική 3 2
3 NUR409.1 Νοσηλευτική Υγιεινή και Ασφάλεια Eργασίας 3 2
4 NUR409.2 Νοσηλευτικής Θεωρίες 3 2

Αγγλική Γλώσσα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 4 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AENG131 Αγγλικά για Νοσηλευτές Ι 2 4
2 AENG132 Αγγλικά για Νοσηλευτές ΙΙ 2 4


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ορίζονται τα μαθήματα που προσφέρονται
από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου στα οποία ένας φοιτητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί.
* Εργαστηριακές ώρες
** Κλινική Διδασκαλία
+ Η Κλινική Πρακτική πραγματοποιείται σε νοσοκομεία
κέντρα υγείας ή άλλες υπηρεσίες υγείας κατά το θερινό εξάμηνο.

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος