Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Προδημοτικής Εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν το απαραίτητο ακαδημαϊκό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο και να αναπτύξουν τις επιθυμητές γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, έτσι ώστε να ασκούν αποτελεσματικά και δημιουργικά το επάγγελμα της/του νηπιαγωγού σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο κόσμο και να τους καταστήσει ικανούς να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Εργαστήρια
To πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα ακόλουθα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Τμήματος:

 • Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής και Θεάτρου
 • Εργαστήριο Τέχνης
 • Εργαστήριο Μουσικής και Κουκλοθεάτρου
 • Εργαστήρια για Θέματα Περιβάλλοντος

Επίσης, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, οι οποίες εμπλουτίζονται διαρκώς με σύγχρονη Διεθνή Βιβλιογραφία, Επιστημονικά περιοδικά, ενώ παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων.

Πρακτική Άσκηση
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και κατόπιν συμφωνίας με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών είναι συνολικής διάρκειας 4 εξαμήνων και ολοκληρώνεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 4ου έτους σπουδών.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες:

 • Θα αποκτήσουν ακαδημαϊκό και παιδαγωγικό υπόβαθρο στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων και πρακτικών,
 • Θα αναπτύξουν τις απαραίτητες διδακτικές, διοικητικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, αντιλήψεις, στάσεις και αξίες για να ασκούν με τρόπο αποτελεσματικό και ποιοτικό το λειτούργημα της/του νηπιαγωγού,
 • Θα εξοικειωθούν με την πρακτική στα νηπιαγωγεία,
 • Θα αναπτύξουν ευαισθησίες και σεβασμό προς τα παιδιά, αποδοχή και σεβασμό στη διαφορετικότητα,
 • Θα αναπτύξουν ερευνητικό πνεύμα και ικανότητα και βούληση για προαγωγή της παιδαγωγικής γνώσης μέσω της έρευνας,
 • Θα εμπλακούν σε έρευνα που να προάγει την παιδαγωγική γνώση και το παιδαγωγικό επάγγελμα, και
 • Θα αποκτήσουν το αναγκαίο υπόβαθρο για συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ο/Η κάτοχος Πτυχίου Νηπιαγωγού:

 • Έχει δικαίωμα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση.
 • Μπορεί να εργασθεί ως νηπιαγωγός σε δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, τα οποία ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
 • Να ιδρύσει δικό του νηπιαγωγείο με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
 • Να συνεχίσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Frederick ή σε άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού για την απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Οι περισσότεροι απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται σήμερα ως νηπιαγωγοί σε δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, ενώ αρκετοί απόφοιτοι του Τμήματος έχουν αποκτήσει ιδιόκτητα νηπιαγωγεία και άλλοι φοιτούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, σχετικά με το χώρο της εκπαίδευσης, σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 202
Μαθήματα Γενικής Παιδείας 12
Μαθήματα Ειδικότητας 10
Επιλεγόμενα Γενικής Εκπαίδευσης 8
Πτυχιακή Εργασία 8
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 202 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ART100 Τέχνη Ι – Η Τέχνη στο Νηπιαγωγείο 4 3
2 ART200 Τέχνη Ι – Η Τέχνη στο Νηπιαγωγείο 5 3
3 CDL401 Ο Λόγος του Παιδιού της Προσχολικής Ηλικίας και οι Διαταραχές του 4 2
4 COM101 Πληροφορική 4 2
5 CUR101 Το περιβάλλον του Νηπιαγωγείου και η Οργάνωση του 4 3
6 CUR200 Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο 4 3
7 DIS300 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική 4 2
8 DRA200 Δημιουργικό Δράμα 5 3
9 DRA202 Κουκλοθέατρο στο Νηπιαγωγείο 4 3
10 EDE200 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο 6 3
11 ENG101 Aγγλικά Ι 4 2
12 ENG201 Αγγλικά ΙΙ 4 3
13 ENV300 Ζητήματα Αειφόρου Ανάπτυξης 4 3
14 ENV401 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 5 3
15 FIA100 Πρώτες Βοήθειες 0 2
16 GRK001 Ελληνική Γλώσσα 0 2
17 GRK103 Νεοελληνική Λογοτεχνία 4 2
18 GRK206 Η Παιδική Λογοτεχνία και η Διδακτική της στο Νηπιαγωγείο 5 3
19 GRK307 Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο 5 3
20 HED101 Αγωγή και Υγεία του Παιδιού Προσχολικής Ηλικίας 4 3
21 HED201 Υγιεινή Διατροφή 4 2
22 HED302 Το Υγειαγωγό Σχολείο 5 3
23 INE121 Διαπολιτισμική Αγωγή 4 3
24 LAN101 H Γλώσσα του Παιδιού της Προσχολικής Ηλικίας 4 3
25 LAN102 Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 5 3
26 MAT201 Βασικές Έννοιες Μαθηματικών και η Διδακτική τους στο Νηπιαγωγείο 5 3
27 MED121 Μουσειακή Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 5 3
28 MUS100P Μουσική Ι – Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές της Μουσικής στο Νηπιαγωγείο 4 2
29 MUS200 Μουσική και η Διδακτική της στο Νηπιαγωγείο 5 3
30 PED100 Φυσική Αγωγή Ι – Εισαγωγή στη Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 4 3
31 PED200 Φυσική Αγωγή ΙΙ – Η Φυσική Αγωγή και η Διδακτική της στο Νηπιαγωγείο 5 3
32 PES100 Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής 4 3
33 PSY101 Εξελικτική Ψυχολογία – Πρώτα Έξι Χρόνια 6 3
34 PSY201 Ψυχολογία της Μάθησης 4 3
35 REG400 Θρησκευτική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 4 2
36 SCI202 Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο 5 3
37 SED200 Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση 4 3
38 SED401 Πρώιμη Παρέμβαση σε Αναπτυξιακά Προβλήματα στην Προσχολική Εκπαίδευση 6 3
39 SEP100 Προσχολική Παιδαγωγική 4 3
40 SEP104 Σχολική Εμπειρία ΙΙ και Σχεδιασμός Μαθήματος στο Νηπιαγωγείο 4 3
41 SOC401 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 4 2
42 TEC402 Εκπαιδευτική Τεχνολογία στην Προσχολική Εκπαίδευση 4 2
43 TEP203 Πρακτική Άσκηση Ι στο Νηπιαγωγείο 2 0
44 TEP204 Πρακτική Άσκηση στο Νηπιαγωγείο 4 0
45 TEP302 Πρακτική Άσκηση στο Νηπιαγωγείο 8 0
46 TEP402 Πρακτική Άσκηση στο Νηπιαγωγείο 8 0
47 UNI101 Χρήσιμα Εργαλεία και Πρακτικές για το Πανεπιστήμιο 2 2

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ART400 Παιδική Τέχνη και Εικονογράφηση 4 2
2 CAN400 Ανάλυση Συνομιλιακής Διεπίδρασης 4 2
3 COE400 Συγκριτική Παιδαγωγική 4 2
4 CUR402 Θεωρία και Πράξη της Ανάπτυξης Προγραμμάτων στο Νηπιαγωγείο 4 2
5 DRA400 Αφήγηση και Θεατρικές Τεχνικές 4 2
6 EDD400 Εκπαιδευτική Διοίκηση / Διαχείριση στο Νηπιαγωγείο 4 2
7 HED402 Θέματα Υγείας 4 2
8 HIS300 Ιστορία της Εκπαίδευσης 4 2
9 MAT400 Ειδικά Θέματα Μαθηματικής Παιδείας στο Νηπιαγωγείο 4 2
10 MOV400 Κίνηση στο Νηπιαγωγείο 4 2
11 PCO400 Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών Προσχολικής Εκπαίδευσης 4 2
12 PHI401 Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης 4 2
13 PSY400 Εισαγωγή στη Ψυχολογία 4 2
14 PSY401 Ψυχολογία της Προσωπικότητας 4 2
15 PSY402 Κοινωνική Ψυχολογία 4 2
16 TEC401 Χρήση Οπτικοακουστικής Τεχνολογίας στην Προσχολική Εκπαίδευση 4 2

Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 SPE302i Εικαστική Έκφραση στην Προσχολική Εκπαίδευση 5 3
2 SPE302ii Μουσική Έκφραση στην Προσχολική Εκπαίδευση 5 3
3 SPE302iii Θέατρο στην Προσχολική Εκπαίδευση 5 3
4 SPE302iv Αθλητική Αγωγή στην Προσχολική Εκπαίδευση 5 3
5 SPE303i Εικαστική Έκφραση στην Προσχολική Εκπαίδευση 5 3
6 SPE303ii Μουσική Έκφραση στην Προσχολική Εκπαίδευση 5 3
7 SPE303iii Θέατρο στην Προσχολική Εκπαίδευση 5 3
8 SPE303iv Αθλητική Αγωγή στην Προσχολική Εκπαίδευση 5 3

Επιλεγόμενα Γενικής Εκπαίδευσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 8 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 GED100 Η διδασκαλία των Αγγλικών στην Προδηματική Εκπαίδευση 4 2
2 GED110 Ιστορία της Κύπρου 4 2
3 GED111 Δημόσιες Σχέσεις 4 2
4 GED113 Εισαγωγή στην Επικοινωνία 4 2
5 GED115 Φύλο και Υγεία 4 2
6 GED117 Το Θέατρο για Aνήλικους Θεατές (έργα και παραστάσεις) 4 2
7 GED120 Ευρωπαϊκή Ένωση και Κύπρος 4 2
8 GED123 Η Τέχνη ως Μέσο Θεραπείας σε Ευάλωτες Ομάδες 4 2
9 GED128 Εικαστική Έκφραση ως Μέσο Επικοινωνίας 4 2
10 GED400 Δια Βίου Φυσική Δραστηριότητα 4 2

Πτυχιακή Εργασία

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 8 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 DIS403 Πτυχιακή Εργασία 4 0
2 DIS404 Πτυχιακή Εργασία 4 0

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος