Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Πολιτική Μηχανική προετοιμάζει τους φοιτητές για την άμεση ένταξή τους στη βιομηχανία, με σκοπό την ανάληψη ευθύνης για ανάπτυξη, σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση κατασκευαστικών έργων, ή και τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το πρόγραμμα σπουδών, προσφέρει ευρεία εκπαίδευση στο αντικείμενο της Πολιτικής Μηχανικής συμπεριλαμβανομένων της ανάλυσης και σχεδιασμού των κατασκευών, τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των δομικών υλικών και των μεθόδων κατασκευής, το σχεδιασμό θεμελιώσεων των κατασκευών, πρανών, χωμάτινων φραγμάτων και γεωτεχνικών έργων, τη διοίκηση και διαχείριση έργων (συμπεριλαμβανομένων των νομικών και συμβατικών θεμάτων), την εκτίμηση της αξίας του περιβάλλοντος και των μεθόδων προστασίας του, αλλά και την εκτίμηση της κοινωνικής συμβολής, καθώς και των ηθικών υποχρεώσεων των επαγγελματιών Πολιτικών Μηχανικών.

Ο συνδυασμός θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, παρέχει στους απόφοιτους τις απαιτούμενες γνώσεις και κατάρτιση για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και ήθους του Πολιτικού Μηχανικού όπως καθορίζονται από το ΕΤΕΚ. Για τους φοιτητές που επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το προσφερόμενο πρόγραμμα μαθημάτων παρέχει μια γερή βάση για την εξειδίκευση σε αντικείμενα του ίδιου αλλά και παρεμφερών κλάδων σπουδών

Το πρόγραμμα έχει τρεις κατευθύνσεις. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε κατεύθυνση ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Οι τρείς κατευθύνσεις είναι:

 • Γενική Κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού
 • Κατεύθυνση Γεωτεχνική Πετρελαίου
 • Κατεύθυνση Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον

Το εργαστήριο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών έχει πρόσφατα αναβαθμιστεί και περιλαμβάνει νέο εξοπλισμό για σκοπούς διδασκαλίας και έρευνας. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση ενός μεγάλου φάσματος εργαστηριακών δοκιμών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δοκιμές τριαξονικής θλίψης αργιλωδών εδαφών, εφελκυστικής αντοχής χαλύβδινων ράβδων, η μέτρηση του μέτρου ελαστικότητας υλικών, έλεγχοι θλιπτικής και καμπτικής αντοχής δοκιμίων σκυροδέματος και πολλές άλλες. Το εργαστήριο διαθέτει επίσης σεισμική τράπεζα καθώς και κατάλληλα εξοπλισμένη μονάδα για εκπόνηση ελέγχων περιβαλλοντικής μηχανικής. Όλος ο νέος εξοπλισμός είναι συνδεμένος με σύγχρονα λογισμικά και αυτοματοποιημένα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και συνάδει με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Προδιαγραφές. Τον Ιούλιο του 2012 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το νέο κτίριο εργαστηρίων της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών.

Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας ισογείου 800 m2 και ορόφου 450 m2, στεγάζει εργαστήρια και εξοπλισμό, καθώς επίσης και γραφειακούς χώρους. Το νέο κτίριο διαθέτει γερανό με δυνατότητα μετακίνησης φορτίου 5 τόνων, καθώς και ενσωματωμένα συστήματα και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των εργαστηριακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής.

Ικανότητες και Δεξιότητές που θα Αποκτηθούν

 • Υπόβαθρο στις αρχές της Μηχανικής Επιστήμης και στις Μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού των κατασκευών.
 • Γνώσεις για τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των υλικών συμπεριλαμβανομένων των σκύρων και του εδάφους.
 • Τεχνογνωσία των μεθόδων κατασκευής.
 • Ικανότητες διοίκησης και διαχείρισης έργων συμπεριλαμβανομένων των νομικών και συμβατικών θεμάτων.
 • Εκτίμηση της αξίας του περιβάλλοντος και των μεθόδων προστασίας του.
 • Σχεδιαστικές και πειραματικές δεξιότητες.
 • Εκτίμηση της κοινωνικής συμβολής, καθώς και των ηθικών υποχρεώσεων των επαγγελματιών Πολιτικών Μηχανικών.

Ο απόφοιτος του προγράμματος:

 • Εξασφαλίζει την ευστάθεια όλων των κατασκευαστικών έργων (κτίρια, στάδια, γέφυρες, φράγματα, οδοστρώματα, κλπ).
 • Ετοιμάζει προδιαγραφές για υλικά που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία και ταυτόχρονα διεξάγει ελέγχους για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών αυτών.
 • Διεξάγει εδαφοτεχνικές μελέτες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί στο σχεδιασμό θεμελιώσεων των κατασκευών, πρανών, χωμάτινων φραγμάτων και γεωτεχνικών έργων.
 • Εκπονεί κυκλοφοριακές μελέτες και μελέτες συγκοινωνιών.
 • Μελετά υδρολογικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά και προβαίνει στο σχεδιασμό της διανομής νερού και συστημάτων λυμάτων και αποβλήτων.
 • Μελετά τις επιπτώσεις των έργων στο περιβάλλον και μελετά μεθόδους απάμβλυνσης αυτών των επιπτώσεων.
 • Διεξάγει τεχνοοικονομικές μελέτες και μελέτες βιωσιμότητας των έργων.
 • Έχει την κύρια συμβολή στην επίβλεψη, διεύθυνση, διαχείριση και συντονισμό τεχνικών έργων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τεχνικές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε οργανισμούς και τράπεζες, εργαστήρια και γενικά σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο της Μηχανικής επιστήμης, αλλά και σε θέσεις οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και ως μελετητές κατασκευαστικών έργων.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 206
Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής 20
Ελεύθερης Επιλογής 14
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 206 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
2 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
3 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
4 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
5 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
6 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
7 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
8 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
9 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2
10 CEC200 Τεχνική Οικονομική 5 3
11 CEC246 Αειφόρος Κατασκευή και Τεχνολογία 5 3
12 CEC316 Οργάνωση και Διοίκηση Κατασκευαστικών Έργων 5 3
13 CED100 Ελεύθερο και Τεχνικό Σχέδιο 5 1 + 2
14 CED200 Τεχνικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή (AutoCAD) 5 1 + 2
15 CEG209 Μηχανική Γεωλογία 5 3
16 CEG210 Εδαφομηχανική Ι 5 3 + 1
17 CEG220 Εδαφομηχανική ΙΙ 5 3 + 1
18 CEG334 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός 5 3
19 CEH240 Ρευστομηχανική 5 3 + 1
20 CEH318 Περιβαλλοντική Μηχανική 5 3
21 CEH340 Υδραυλική Μηχανική 5 3 + 1
22 CEH370 Υδρολογία 5 3
23 CEM213 Δομικά Υλικά 5 3 + 1
24 CEM214 Αντοχή Υλικών 5 3
25 CEM215 Σύγχρονα Δομικά Υλικά 5 3
26 CEP399 Πρόταση Διπλωματικής Μελέτης 2 0
27 CEP400 Διπλωματική Μελέτη 8 0
28 CES100 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού 3 2
29 CES200 Δομοστατικά Συστήματα και Φορείς 5 3
30 CES212 Ανάλυση Κατασκευών 5 3
31 CES322 Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων 5 3
32 CES351 Προηγμένη Ανάλυση Κατασκευών 5 3
33 CES390 Επαγγελματισμός και Ηθική 3 2
34 CES411 Λογισμικός Σχεδιασμός και Προσομοίωση 5 2 + 2
35 CES422 Ανάλυση και Σχεδιασμός Φορέων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 5 3
36 CES433 Ανάλυση και Σχεδιασμός Φορέων από Χάλυβα 5 3
37 CES450 Δυναμική Ανάλυση των Κατασκευών 5 3
38 CES471 Σεισμική Μηχανική 5 3
39 CES475 Ανάλυση και Σχεδιασμός Δομικών Συστημάτων 5 3
40 CET108 Τοπογραφία 5 2 + 2
41 CET314 Μηχανική Συγκοινωνιών 5 3
42 CET406 Οδοποιία και Σχεδιασμός Οδών 5 3

Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ASOG302 Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 5 3
2 ASOG400 Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 5 3
3 CEC438 Συμβόλαια και προδιαγραφές 5 3
4 CEG435 Παράκτια Μηχανική 5 3
5 CEG436 Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευών 5 3
6 CEG437 Γεωτεχνική Μηχανική σε Ξηρό Περιβάλλον 5 3
7 CEH418 Μέθοδοι Περιορισμού Περιβαλλοντικών Ρύπων 5 3
8 CEH419 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 5 3
9 CEH420 Επεξεργασία Λυμάτων και Πόσιμου Νερού 5 3
10 CEM414 Προηγμένη Αντοχή Υλικών 5 3
11 CEM415 Εισαγωγή στη Θραυστομηχανική 5 3
12 CEM416 Τεχνολογία Σκυροδέματος 5 3
13 CES407 Ενίσχυση και Επιδιόρθωση Κατασκευών 5 3
14 CES460 Εισαγωγή στα Πεπερασμένα Στοιχεία 5 3
15 CES480 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα 5 3
16 CES490 Ανάλυση και Σχεδιασμός Γεφυρών 5 3
17 CES491 Ανάλυση Συστημάτων Πολιτικής Μηχανικής 5 3
18 CES492 Ειδικά Θέματα στην Πολιτική Μηχανική 5 3
19 CESU310 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων 5 3
20 CESU320 Αειφόρος Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Κτιρίων 5 3
21 CESU420 Δομικές Πτυχές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 5 3
22 CESU430 Μελέτες Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 5 3
23 CET408 Προηγμένη Τοπογραφία 5 3
24 CET450 Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 5 3
25 PEG200 Γεωλογία Υδρογονανθράκων και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων 5 3
26 PEG300 Σεισμολογία και Γεωφυσική 5 3
27 QSE330 Σχεδιασμός και Έλεγχος Κόστους 5 3
28 QSE370 Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας 5 3
29 QSE460 Τεχνοοικονομικές Μελέτες και Μελέτες Σκοπιμότητας 5 3

Σκοπός της Κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τεχνικούς και επιστημονικούς τομείς του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού με εξειδίκευση στον τομέα της Γεωτεχνικής Πετρελαίου. Ο τομέας αυτός είναι από τους πλέον επίκαιρους για τη χώρα μας και για τη γύρω περιοχή, και προσβλέπει στη σωστή κατάρτιση των αποφοίτων μας για την καλύτερη τεχνική υποστήριξη του τομέα της εξόρυξης και αξιοποίησης Υδρογονανθράκων. Η κατεύθυνση δίνει έμφαση σε θέματα γεωλογίας και γεωμηχανικής που σχετίζονται με κοιτάσματα υδρογονανθράκων, τη σεισμολογία και τη γεωφυσική, αλλά και τεχνολογίες αξιοποίησης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 196
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 35
Ελεύθερης Επιλογής 9
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 196 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
2 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
3 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
4 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
5 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
6 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
7 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
8 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
9 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2
10 CEC200 Τεχνική Οικονομική 5 3
11 CEC246 Αειφόρος Κατασκευή και Τεχνολογία 5 3
12 CEC316 Οργάνωση και Διοίκηση Κατασκευαστικών Έργων 5 3
13 CED100 Ελεύθερο και Τεχνικό Σχέδιο 5 1 + 2
14 CED200 Τεχνικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή (AutoCAD) 5 1 + 2
15 CEG209 Μηχανική Γεωλογία 5 3
16 CEG334 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός 5 3
17 CEH240 Ρευστομηχανική 5 3 + 1
18 CEH318 Περιβαλλοντική Μηχανική 5 3
19 CEH340 Υδραυλική Μηχανική 5 3 + 1
20 CEH370 Υδρολογία 5 3
21 CEM213 Δομικά Υλικά 5 3 + 1
22 CEM214 Αντοχή Υλικών 5 3
23 CEM215 Σύγχρονα Δομικά Υλικά 5 3
24 CEP399 Πρόταση Διπλωματικής Μελέτης 2 0
25 CEP400 Διπλωματική Μελέτη 8 0
26 CES100 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού 3 2
27 CES200 Δομοστατικά Συστήματα και Φορείς 5 3
28 CES212 Ανάλυση Κατασκευών 5 3
29 CES322 Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων 5 3
30 CES351 Προηγμένη Ανάλυση Κατασκευών 5 3
31 CES390 Επαγγελματισμός και Ηθική 3 2
32 CES411 Λογισμικός Σχεδιασμός και Προσομοίωση 5 2 + 2
33 CES422 Ανάλυση και Σχεδιασμός Φορέων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 5 3
34 CES433 Ανάλυση και Σχεδιασμός Φορέων από Χάλυβα 5 3
35 CES450 Δυναμική Ανάλυση των Κατασκευών 5 3
36 CES471 Σεισμική Μηχανική 5 3
37 CES475 Ανάλυση και Σχεδιασμός Δομικών Συστημάτων 5 3
38 CET108 Τοπογραφία 5 2 + 2
39 CET314 Μηχανική Συγκοινωνιών 5 3
40 CET406 Οδοποιία και Σχεδιασμός Οδών 5 3

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 35 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ASOG302 Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 5 3
2 ASOG400 Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 5 3
3 CEG211 Γεωτεχνική Μηχανική Ι 5 3 + 1
4 CEG221 Γεωτεχνική Μηχανική ΙΙ 5 3 + 1
5 CEG435 Παράκτια Μηχανική 5 3
6 PEG200 Γεωλογία Υδρογονανθράκων και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων 5 3
7 PEG300 Σεισμολογία και Γεωφυσική 5 3

Σκοπός της Κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τεχνικούς και επιστημονικούς τομείς του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού με εξειδίκευση στον τομέα του Αειφόρου Δομημένου Περιβάλλοντος. Ο τομέας αυτός επιβάλλεται, πλέον, όχι μόνο από τη Στρατηγική και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μέσω της Κυπριακής Νομοθεσίας, προσβλέποντας σε μια πιο ορθολογιστική ανάπτυξη του τομέα των έργων υποδομής. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που εφάπτονται νέων τεχνολογιών, υλικών και πρακτικών, ώστε να αυξηθεί η πράσινη δόμηση και να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στο περιβάλλον μέσα από τις κατασκευές.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 198
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 40
Ελεύθερης Επιλογής 2
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 198 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
2 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
3 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
4 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
5 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
6 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
7 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
8 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
9 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2
10 CEC200 Τεχνική Οικονομική 5 3
11 CEC246 Αειφόρος Κατασκευή και Τεχνολογία 5 3
12 CEC316 Οργάνωση και Διοίκηση Κατασκευαστικών Έργων 5 3
13 CED100 Ελεύθερο και Τεχνικό Σχέδιο 5 1 + 2
14 CED200 Τεχνικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή (AutoCAD) 5 3
15 CEG209 Μηχανική Γεωλογία 5 3
16 CEG210 Εδαφομηχανική Ι 5 3 + 1
17 CEG220 Εδαφομηχανική ΙΙ 5 3 + 1
18 CEG334 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός 5 3
19 CEH240 Ρευστομηχανική 5 3 + 1
20 CEH318 Περιβαλλοντική Μηχανική 5 3
21 CEH340 Υδραυλική Μηχανική 5 3 + 1
22 CEH370 Υδρολογία 5 3
23 CEM214 Αντοχή Υλικών 5 3
24 CEM215 Σύγχρονα Δομικά Υλικά 5 3
25 CEP399 Πρόταση Διπλωματικής Μελέτης 2 0
26 CEP400 Διπλωματική Μελέτη 8 0
27 CES100 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού 3 2
28 CES200 Δομοστατικά Συστήματα και Φορείς 5 3
29 CES212 Ανάλυση Κατασκευών 5 3
30 CES322 Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων 5 3
31 CES351 Προηγμένη Ανάλυση Κατασκευών 5 3
32 CES390 Επαγγελματισμός και Ηθική 3 2
33 CES411 Λογισμικός Σχεδιασμός και Προσομοίωση 5 2 + 2
34 CES422 Ανάλυση και Σχεδιασμός Φορέων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 5 3
35 CES433 Ανάλυση και Σχεδιασμός Φορέων από Χάλυβα 5 3
36 CES450 Δυναμική Ανάλυση των Κατασκευών 5 3
37 CES471 Σεισμική Μηχανική 5 3
38 CES475 Ανάλυση και Σχεδιασμός Δομικών Συστημάτων 5 3
39 CET108 Τοπογραφία 5 2 + 2
40 CET406 Οδοποιία και Σχεδιασμός Οδών 5 3
41 UNI101 Χρήσιμα Εργαλεία και Πρακτικές για το Πανεπιστήμιο 2 2

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 CEMSU213 Αειφόρα Δομικά Υλικά 5 3
2 CESU210 Διαχείριση Ολοκληρωμένου Κύκλου Ζωής Αειφόρων Κατασκευών 5 3
3 CESU310 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων 5 3
4 CESU320 Αειφόρος Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Κτιρίων 5 3
5 CESU410 Πράσινα Δομικά Υλικά 5 3
6 CESU420 Δομικές Πτυχές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 5 3
7 CESU430 Μελέτες Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 5 3
8 CETSU314 Αειφόρος Μηχανική Συγκοινωνιών 5 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος