Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) είναι να αναδείξει ολοκληρωμένους επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων. Αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στους τομείς του υλικού και της αρχιτεκτονικής Η/Υ, των επικοινωνιών και δικτύων Η/Υ, καθώς επίσης και στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το Πρόγραμμα δίνει έμφαση στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων του, παρέχοντάς τους τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για άμεση εργοδότηση και μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Το Πρόγραμμα παρέχει επίσης στους αποφοίτους του όλα τα εφόδια που χρειάζονται για συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Εργαστήρια
Τα περισσότερα από τα μαθήματα του Προγράμματος που σχετίζονται με τη μηχανική των Η/Υ περιλαμβάνουν και εργαστηριακές δραστηριότητες, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία, γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την άμεση εργοδότησή τους και μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Τα εργαστήρια του Τμήματος είναι πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονο εξοπλισμό που σχετίζεται με υπολογιστικά συστήματα υψηλής επίδοσης, δίκτυα υπολογιστών, συστήματα ανάπτυξης ψηφιακών συστημάτων, συστήματα μικροεπεξεργαστών και μικροελεκτών, ενσωματωμένα συστήματα, κινητά και έξυπνα συστήματα, καθώς επίσης και συστήματα μετρήσεων, συλλογής δεδομένων και αυτόματου ελέγχου.

Οι φοιτητές του Προγράμματος, μέσω της Διπλωματικής Εργασίας τους και των εξειδικευμένων μαθημάτων, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις υποδομές των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος, όπως είναι το εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης και Ενσωματωμένων Συστημάτων (High Performance Computing and Embedded Systems), το εργαστήριο Δικτύων και Κινητών Συσκευών (Computer Networks and Mobile Devices), το εργαστήριο Ρομποτικής, και το εργαστήριο Ηλεκτρονικής Υγείας και Ιατρικής Πληροφορικής (eHealth and Medical Informat ics).

Πρακτική Άσκηση
Στα πλαίσια του μαθήματος “Πρακτική Άσκηση Μηχανικών Η/Υ” οι φοιτητές, στο 6ο εξάμηνο των σπουδών τους, παρακολουθούν εργαστηριακά σεμινάρια που σχετίζονται με την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του υλικού, του λογισμικού και των δικτύων Η/Υ. Οι φοιτητές ακολούθως εργάζονται, συνήθως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, για τέσσερις εβδομάδες (160 ώρες) στη βιομηχανία, σε τομείς σχετικούς με το επάγγελμα του μηχανικού Η/Υ.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν:

  • Ολοκληρωμένη και σε βάθος γνώση των τομέων της Μηχανικής Η/Υ, καθώς επίσης και γνώση των τομέων της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής και της Πληροφορικής που σχετίζονται με την επιστήμη της Μηχανικής Η/Υ.
  • Τις γνώσεις και δεξιότητες να χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικού σχεδιασμού και αυτοματισμού για την ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων.
  • Την ικανότητα να σχεδιάζουν, προγραμματίζουν, υλοποιούν και ελέγχουν υπολογιστικά συστήματα και συστήματα ελέγχου τα οποία να βασίζονται σε μικροεπεξεργαστές, μικροελεγκτές και ενσωματωμένα συστήματα.
  • Την ικανότητα σχεδιασμού, διαχείρισης και συντήρησης δικτύων Η/Υ, καθώς επίσης και την παροχή της απαιτούμενης ασφάλειας.
  • Τις γνώσεις και δεξιότητες να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εφαρμογές που να αξιοποιούν τις δυνατότητες των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία.
  • Τις γνώσεις να αξιολογούν τις δυνατότητες και περιορισμούς των υφιστάμενων και των νέων τεχνολογιών στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
  • Την ικανότητα να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, και να προσαρμόζονται σε νέες επαγγελματικές καταστάσεις.
  • Τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσληψης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως μηχανικοί Η/Υ, ως σύμβουλοι ή στελέχη σε οργανισμούς που ασχολούνται με την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υπεύθυνοι σχεδιασμού, διαχείρισης και συντήρησης συστημάτων Η/Υ, υπεύθυνοι εργαστηρίων που ασχολούνται με τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, μηχανικοί σε βιομηχανικές μονάδες με συστήματα αυτόματου ελέγχου. Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν επίσης τη δυνατότητα να προσληφθούν ως εκπαιδευτικοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το Πρόγραμμα παρέχει στους αποφοίτους του τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Περίπου το 50% των αποφοίτων του Προγράμματος των τελευταίων τριών χρόνων συνέχισαν τις σπουδές τους για απόκτηση διπλώματος Μάστερ σε κλάδους συναφείς με την επιστήμη του μηχανικού Η/Υ.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 195
Μαθήματα Τεχνικής Επιλογής 31
Ελεύθερης Επιλογής 14
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 195 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACOE101 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Μηχανικής Η/Υ 6 3 + 1
2 ACOE161 Ψηφιακή Λογική για Υπολογιστές 7 3 + 2
3 ACOE201 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι 7 3 + 2
4 ACOE243 Διασύνδεση Υπολογιστών 5 3 + 1
5 ACOE255 Μικροεπεξεργαστές 6 3 + 2
6 ACOE301 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ 5 3 + 1
7 ACOE313 Δίκτυα Υπολογιστών Ι 6 3 + 1
8 ACOE323 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 5 3
9 ACOE343 Ενσωματωμένα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 6 3 + 1
10 ACOE347 Συλλογή Δεδομένων και Συστήματα Αυτοματισμών 5 2 + 2
11 ACOE361 Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων 6 3 + 1
12 ACOE399 Πρακτική Άσκηση Μηχανικών Η/Υ 5 0 + 2
13 ACOE401 Παράλληλη Επεξεργασία 5 3 + 1
14 ACOE419 Σχεδιασμός VLSI 5 3
15 ACOE426 Ασφάλεια στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 3 + 1
16 ACOE489 Οργάνωση Διπλωματικής Εργασίας 4 1
17 ACOE490 Διπλωματική Εργασία 5 1
18 ACSC182 Αρχές Προγραμματισμού Ι 6 3 + 1
19 ACSC183 Αρχές Προγραμματισμού ΙΙ 6 3 + 1
20 ACSC191 Διακριτά Μαθηματικά 5 3
21 ACSC271 Λειτουργικά Συστήματα 5 3 + 1
22 ACSC288 Δομές Δεδομένων 5 3 + 1
23 ACSC359 Τεχνολογία και Ανάπτυξη Λογισμικού 5 3
24 ACSC372 Προγραμματισμός Συστημάτων 6 3 + 1
25 AELE210 Σήματα, Συστήματα και Μετασχηματισμοί 5 3
26 AELE221 Ανάλυση Κυκλωμάτων 6 3 + 2
27 AELE237 Ηλεκτρονικά Ι 6 3 + 2
28 AELE337 Ηλεκτρονικά ΙΙ 6 3 + 2
29 AENG223 Επαγγελματική Ηθική και Συμπεριφορά 3 2
30 AENG224 Συγγραφή Τεχνικών Εκθέσεων 3 2
31 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
32 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
33 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
34 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
35 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
36 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
37 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2

Μαθήματα Τεχνικής Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 31 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACOE412 Ψηφιακές Επικοινωνίες 5 3
2 ACOE414 Ρομποτική 5 3 + 1
3 ACOE422 Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστών 5 3
4 ACOE423 Δίκτυα Διασύνδεσης 5 3
5 ACOE428 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 5 3
6 ACOE433 Προχωρημένα Ενσωματωμένα Συστήματα 5 3 + 1
7 ACOE452 Νευρωνικά Δίκτυα 5 3
8 ACOE455 Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Υψηλής Απόδοσης 5 3
9 ACSC155 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων 5 3
10 ACSC223 Βάσεις Δεδομένων 6 3 + 1
11 ACSC285 Αριθμητική Ανάλυση 5 3
12 ACSC299 Οπτικός Προγραμματισμός και Διεπαφή Ανθρώπου-Υπολογιστή 5 3
13 ACSC300 Λογικός Προγραμματισμός 5 3
14 ACSC301 Θεωρία Υπολογισμού 5 3
15 ACSC330 Γραφικά Υπολογιστών 5 3
16 ACSC368 Τεχνητή Νοημοσύνη 6 3 + 1
17 ACSC371 Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού 5 3
18 ACSC373 Μεταγλωττιστές 5 3
19 ACSC375 Συστήματα Πολυμέσων 5 3
20 ACSC382 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 6 3 + 1
21 ACSC383 Τεχνολογία Λογισμικού 5 3
22 ACSC401 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 5 3
23 ACSC402 Νευρωνικά Δίκτυα και Γενετικοί Αλγόριθμοι 5 3
24 ACSC404 Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού 6 3 + 1
25 ACSC423 Κινητά και Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα 5 3
26 ACSC424 Προγραμματισμός Εφαρμογών Δικτύου 5 3
27 ACSC425 Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Έρευνα 5 3
28 ACSC468 Μάθηση Μηχανών 5 3
29 ACSC476 Τεχνολογίες Διαδικτύου 6 3 + 1

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος