Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος BSc in Computer Science είναι να αναδείξει ολοκληρωμένους επιστήμονες με κατανόηση των θεωριών, τεχνολογιών και εφαρμογών της επιστήμης της Πληροφορικής. Το Πρόγραμμα, πέρα από την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, εξοπλίζει τους αποφοίτους με την ικανότητα να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται στις ραγδαίες αλλαγές που παρατηρούνται στο χώρο της Πληροφορικής. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παροχή γνώσης στην κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου της επιστήμης της Πληροφορικής, στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στα συστήματα υπολογιστών συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών συστημάτων, δικτύων Η/Υ και αρχιτεκτονικής Η/Υ, και στη δημιουργία προηγμένων εφαρμογών πληροφορικής που να αντιμετωπίζουν σύγχρονα προβλήματα.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Πολλά από τα μαθήματα του Προγράμματος υποστηρίζονται από εργαστηριακές δραστηριότητες, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν την απαιτούμενη πρακτική εμπειρία και δεξιότητες. Το Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικής Η/Υ διαθέτει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια που αναβαθμίζονται συνεχώς με σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να παρέχεται στους φοιτητές το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για μάθηση. Στα εργαστήρια συμπεριλαμβάνονται: εργαστήρια Η/Υ γενικής χρήσης, εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού, εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων, εργαστήριο Δικτύων Η/Υ, εργαστήριο Ρομποτικής, εργαστήριο για Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Επίδοσης και το νεοσύστατο Εργαστήριο Κινητών Συσκευών (Mobile Devices Laboratory).

Μερικές από τις κύριες ικανότητες και δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι είναι:

  • Να αναλύουν, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν λύσεις λογισμικού (software) που να ανταποκρίνονται σε διάφορα σύγχρονα προβλήματα.
  • Να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς και να χρησιμοποιούν τεχνολογίες Η/Υ, όπως δίκτυα υπολογιστών, βάσεις δεδομένων, λειτουργικά συστήματα και οργάνωση και αρχιτεκτονική Η/Υ.
  • Να έχουν επίγνωση των σημαντικών εξελίξεων και σύγχρονων ερωτημάτων σε τομείς αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Διαδίκτυο και τα Πολυμέσα.
  • Να μπορούν να συνεργαστούν με επιστήμονες άλλων τομέων, όπως Μηχανικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Γραφικών Τεχνών, για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσληψης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως επιστήμονες πληροφορικής. Εργοδοτούνται κυρίως σε εταιρείες ανάπτυξης λογισμικών λύσεων ως προγραμματιστές/ αναλυτές, ως σύμβουλοι ή λειτουργοί μηχανογράφησης σε διάφορους οργανισμούς, ως σύμβουλοι ή στελέχη σε οργανισμούς παροχής εξοπλισμού και υπηρεσιών στο χώρο της πληροφορικής και των Η/Υ, και ως υπεύθυνοι σχεδιασμού, διαχείρισης και συντήρησης συστημάτων Η/Υ. Επίσης, οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν ως εκπαιδευτικοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το Πρόγραμμα παρέχει επίσης στους αποφοίτους όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι μισοί περίπου απόφοιτοι των τελευταίων ετών έχουν συνεχίσει σπουδές για απόκτηση διπλώματος Μάστερ σε προγράμματα σπουδών συναφή με την Πληροφορική σε διάφορα πανεπιστήμια, κυρίως του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 186
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας 40
Ελεύθερης Επιλογής 14
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 186 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACOE161 Ψηφιακή Λογική για Υπολογιστές 7 3 + 2
2 ACOE201 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι 7 3 + 2
3 ACOE301 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ 5 3 + 1
4 ACOE313 Δίκτυα Υπολογιστών Ι 6 3 + 1
5 ACOE323 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 5 3
6 ACSC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής 6 3 + 1
7 ACSC124 Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
8 ACSC155 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων 5 3
9 ACSC182 Αρχές Προγραμματισμού Ι 6 3 + 1
10 ACSC183 Αρχές Προγραμματισμού ΙΙ 6 3 + 1
11 ACSC191 Διακριτά Μαθηματικά 5 3
12 ACSC223 Βάσεις Δεδομένων 6 3 + 1
13 ACSC271 Λειτουργικά Συστήματα 5 3 + 1
14 ACSC285 Αριθμητική Ανάλυση 5 3
15 ACSC288 Δομές Δεδομένων 5 3 + 1
16 ACSC299 Οπτικός Προγραμματισμός και Διεπαφή Ανθρώπου-Υπολογιστή 5 3
17 ACSC301 Θεωρία Υπολογισμού 5 3
18 ACSC330 Γραφικά Υπολογιστών 5 3
19 ACSC368 Τεχνητή Νοημοσύνη 6 3 + 1
20 ACSC371 Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού 5 3
21 ACSC372 Προγραμματισμός Συστημάτων 6 3 + 1
22 ACSC382 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 6 3 + 1
23 ACSC383 Τεχνολογία Λογισμικού 5 3
24 ACSC384 Προχωρημένες Βάσεις Δεδομένων 6 3 + 1
25 ACSC389 Εργασία Τεχνολογίας Λογισμικού Ι 3 1
26 ACSC390 Εργασία Τεχνολογίας Λογισμικού ΙΙ 3 1
27 ACSC401 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 5 3
28 ACSC404 Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού 6 3 + 1
29 ACSC476 Τεχνολογίες Διαδικτύου 6 3 + 1
30 ACSC489 Οργάνωση Διπλωματικής Εργασίας 4 1
31 ACSC490 Διπλωματική Εργασία 5 1
32 AENG223 Επαγγελματική Ηθική και Συμπεριφορά 3 2
33 AENG224 Συγγραφή Τεχνικών Εκθέσεων 3 2
34 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
35 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
36 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACOE401 Παράλληλη Επεξεργασία 5 3 + 1
2 ACOE414 Ρομποτική 5 3 + 1
3 ACOE422 Ασύρματα Δίκτυα Υπολογιστών 5 3
4 ACOE426 Ασφάλεια στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 3 + 1
5 ACOE428 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 5 3
6 ACSC105 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 5 3
7 ACSC224 Πιθανότητες και Στατιστική ΙΙ 5 3
8 ACSC300 Λογικός Προγραμματισμός 5 3
9 ACSC373 Μεταγλωττιστές 5 3
10 ACSC374 Σχεδιασμός στον Υπολογιστή 5 3 + 1
11 ACSC375 Συστήματα Πολυμέσων 5 3
12 ACSC402 Νευρωνικά Δίκτυα και Γενετικοί Αλγόριθμοι 5 3
13 ACSC416 Έμπειρα Συστήματα και Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων 5 3
14 ACSC423 Κινητά και Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα 5 3
15 ACSC424 Προγραμματισμός Εφαρμογών Δικτύου 5 3
16 ACSC425 Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Έρευνα 5 3
17 ACSC468 Μάθηση Μηχανών 5 3
18 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
19 AMEM417 Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς 5 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος