Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το Πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών αποσκοπεί στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών της Κυπριακής και διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς, αλλά και στην κάλυψη αναγκών στον ευρύτερο τομέα των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει στους φοιτητές πολύπλευρη ακαδημαϊκή εκπαίδευση καλύπτοντας όλα τα αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων, παρέχοντας παράλληλα επιστημονική κατάρτιση σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων αντικειμένων της ναυτιλιακής βιομηχανίας και του διεθνούς εμπορίου.

Η Κύπρος παραμένει για χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαχείρισης πλοίων σε όλο τον κόσμο, αφού στη χώρα δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός εταιρειών διαχείρισης πλοίων, καθώς και άλλων ναυτιλιακών κλάδων, προσφέροντας επαγγελματική απασχόληση σε μόνιμη βάση. Επιπρόσθετα, οι πρόσφατες σημαντικές εξελίξεις στις ενεργειακές δυνατότητες της Κύπρου και οι προοπτικές εξέλιξής της σε Ευρωπαϊκό κόμβο εισαγωγών, μεταφορτώσεων και εξαγωγών, καθιστούν το Πρόγραμμα Σπουδών ως σημαντικό εργαλείο απόκτησης γνώσης, ανάπτυξης ικανοτήτων και διεύρυνσης ευκαιριών απασχόλησης.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα γενικής χρήσης εργαστήρια πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Τα εργαστήρια διαθέτουν μεγάλο αριθμό σταθμών εργασίας, προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από σύγχρονα λογισμικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών γραφείου και εκπαιδευτικών λογισμικών πακέτων. Τα εργαστήρια παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και εγκαταστάσεις εκτύπωσης. Επίσης, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, οι οποίες εμπλουτίζονται διαρκώς με σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία, επιστημονικά περιοδικά, ενώ παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

  • Εισαγωγή και εξοικείωση των φοιτητών με τις αρχές και λειτουργίες του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
  • Σαφής αντίληψη των αλληλεπιδράσεων του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος με την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση των σύγχρονων θαλάσσιων μεταφορών.
  • Κατανόηση των βασικών Αρχών του Ναυτικού Δικαίου, της Μεταφοράς Φορτίων διά Θαλάσσης και του Δικαίου της Θάλασσας, παράλληλα με την κατανόηση ευρύτερων νομικών ζητημάτων του κλάδου.
  • Ανάπτυξη κριτικής θεώρησης και αντίληψης του εθνικού και διεθνούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της ναυτιλίας και κατανόηση των σύνθετων λειτουργιών της.
  • Μετάδοση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης και εμπειρίας από εξειδικευμένους και καταξιωμένους στον τομέα τους Καθηγητές.
  • Κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών για άμεση εργοδότηση στο δυναμικά ανερχόμενο ναυτιλιακό κλάδο ή διεύρυνση των θεωρητικών και ακαδημαϊκών τους γνώσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος κατά κανόνα απασχολούνται στο δυναμικά ανερχόμενο ιδιωτικό ναυτιλιακό τομέα της Κύπρου, ενώ η πλειονότητα των φοιτητών εργοδοτείται κατά τη διάρκεια των σπουδών, δείγμα της ανταπόκρισης του Προγράμματος στις υψηλές απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ενδεικτικό του βαθμού εξειδίκευσης των φοιτητών είναι η απασχόλησή τους σε μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων διεθνών ναυτιλιακών και μεταφορικών επιχειρήσεων, όπως εταιρείες διαχείρισης πλοίων, πλοιοκτήτριες εταιρείες, ναυτικά πρακτορεία, διαμεταφορείς, εταιρείες αποθήκευσης και διανομής, εμπορικές εταιρείες, κ.ά. Επίσης, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών μπορούν να εργοδοτηθούν στο Δημόσιο Τομέα ως Λειτουργοί σε διάφορα σχετιζόμενα με το αντικείμενό τους Υπουργεία ή Κρατικούς και Ημικρατικούς Οργανισμούς. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακών ή συναφών επαγγελματικών τίτλων σπουδών σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού.

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 210
Μαθήματα Επιλογής 25
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 5
ΣΥΝΟΛΟ 240

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 210 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABCO101 Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ι 5 3
2 ABCO102 Επιχειρησιακή Επικοινωνία ΙΙ 5 3
3 ABSA101 Εισαγωγή στη Λογιστική Ι 5 3
4 ABSA205 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Ι 5 3
5 ABSE101 Εισαγωγή στη Μικροοικονομική 5 3
6 ABSE102 Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 5 3
7 ABSM101 Αρχές Μάρκετινγκ Ι 5 3
8 ABSO103 Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι 5 3
9 ACSC105 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 5 3
10 AFIN101 Χρηματοοικονομική Ι 5 3
11 AFIN203 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι 5 3
12 AMAT110 Μαθηματικά Επιχειρήσεων 5 3
13 AMAT112 Στατιστική I 5 3
14 ARRW101 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών Ι 5 3
15 ARRW102 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών ΙΙ 5 3
16 ATCH201 Ναυλώσεις Ι 5 3
17 ATCR301 Διαχείριση Πληρωμάτων 5 3
18 ATET201 Οικονομική των Θαλάσσιων Μεταφορών και Διεθνές Εμπόριο Ι 5 3
19 ATET202 Οικονομική των Θαλάσσιων Μεταφορών και Διεθνές Εμπόριο ΙΙ 5 3
20 ATHR204 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 5 3
21 ATIM402 Αρχές Δημόσιου Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου 5 3
22 ATLC301 Δίκαιο της Μεταφοράς Εμπορευμάτων Διά Θαλάσσης 5 3
23 ATLD401 Logistics και Διαχείριση Διανομής 5 3
24 ATMA301 Ναυτιλιακή Διοικητική Λογιστική 5 3
25 ATME301 Ναυτιλιακή Οικονομική Ι 5 3
26 ATME302 Ναυτιλιακή Οικονομική ΙΙ 5 3
27 ATMI201 Ναυτασφαλίσεις Ι 5 3
28 ATMI202 Ναυτασφαλίσεις ΙΙ 5 3
29 ATML101 Εισαγωγή σε Βασικές Νομικές Έννοιες και Εμπορικό Δίκαιο 5 3
30 ATMP401 Ναυτιλιακή Πολιτική Ι 5 3
31 ATPR449 PROJECT, LITERATURE REVIEW AND METHODOLOGY 5 0
32 ATPR450 PROJECT, RESULTS AND DISCUSSION 5 0
33 ATSA101 Ναυτιλιακή Λογιστική Ι 5 3
34 ATSF401 Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Ι 5 3
35 ATSF402 Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση ΙΙ 5 3
36 ATSG101 Ναυτιλιακή Πρακτική και Ναυτική Γεωγραφία 5 3
37 ATSL302 Αρχές Ναυτιλιακού και Ναυτικού Δικαίου 5 3
38 ATSM201 Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 5 3
39 ATSS101 Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία και τις Ναυτιλιακές Αγορές 5 3
40 ATTO301 Διοίκηση και Λειτουργία Λιμένων και Τερματικών Σταθμών 5 3

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 25 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABSA102 Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI 5 3
2 ABSA206 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική ΙΙ 5 3
3 ABSE203 Μικροοικονομική Ανάλυση 5 3
4 ABSE204 Μακροοικονομική Ανάλυση 5 3
5 ABSE280 Διεθνής Οικονομική 5 3
6 ABSM112 Αρχές Μάρκετινγκ ΙΙ 5 3
7 ABSM202 Συμπεριφορά Καταναλωτή 5 3
8 ABSM306 Διεθνές Μάρκετινγκ 5 3
9 ABSO304 Διοικητική Επιστήμη Ι 5 3
10 ACSC410 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 5 3
11 AFIN102 Χρηματοοικονομική ΙΙ 5 3
12 AMAT106 Μαθηματικός Λογισμός για τις Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Επιστήμες 5 3
13 AMAT210 Στατιστική II 5 3
14 ATCH401 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πλοίου και Διαχείριση Φορτίου 5 3
15 ATCR301 Διαχείριση Πληρωμάτων 5 3
16 ATIT401 Πολυτροπικές Μεταφορές 5 3
17 ATLL401 Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο / Επιχειρηματικές Σχέσεις 5 3
18 ATLT401 Ναυτιλία Τακτικών Γραμμών 5 3
19 ATMP301 Marketing Ναυτιλιακών και Λιμενικών Οργανισμών 5 3
20 ATPA301 Ναυτική Πρακτόρευση 5 3
21 ATQS401 Ποιότητα και Ασφάλεια στη Ναυτιλία 5 3
22 ATSC401 Ναυλομεσιτεία και Πρακτική Ναυλώσεων 5 3
23 ATSE401 Διοίκηση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 5 3
24 ATSM202 Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
25 ATTE301 Οικονομική των Μεταφορών 5 3

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 5 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος