Περιγραφή Προγράμματος


Στη βιομηχανία υδρογονανθράκων, η πλειονότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται απαιτεί εκτεταμένη διεπιστημονική γνώση και δεξιότητες, καθώς και προηγμένη χρήση μηχανικής που να συμπληρώνεται με το κατάλληλο τεχνολογικό υπόβαθρο. Ο σκοπός του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι να προσφέρει αυτή τη διεπιστημονική γνώση και το επιστημονικό υπόβαθρο έτσι ώστε οι απόφοιτοί του, βασισμένοι στη γνώση και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν, να μπορούν να ενταχθούν επιτυχώς στη βιομηχανία μηχανικής υδρογονανθράκων, υπεράκτιων κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων και να αναπτυχθούν ανάλογα στο συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντός τους.

Επιπλέον, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διευρύνει και ενδυναμώνει τη σχετική γνώση περιλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα ακαδημαϊκά εργαλεία, όπως μαθηματικά, τεχνικές χημικής και υπολογιστικής μοντελοποίησης, μηχανική διεργασιών, σχεδιασμό και μηχανική πρακτική. Έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν προβλήματα μηχανικής στο χώρο των υδρογονανθράκων, λαμβάνοντας υπόψη πέραν της μηχανικής, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις κατευθύνσεις: Η πρώτη εστιάζεται στον τομέα της Μηχανικής Υδρογονανθράκων που περιλαμβάνει τη διεργασία, παραγωγή, αποθήκευση και αξιοποίηση υδρογονανθράκων, η δεύτερη στις Υπεράκτιες Κατασκευές που περιλαμβάνει συστήματα και δομές για τη μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιο περιβάλλον και η τρίτη στη Μηχανική Πετρελαίων που περιλαμβάνει τη διαδικασία εξόρυξης πετρελαίων χρησιμοποιώντας γεωμηχανική, γεωφυσική και σεισμική ανάλυση, χαρακτηρισμό ταμιευτήρων και μηχανική γεωτρήσεων.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από προσοντούχο και έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό από όλα τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Επίσης, για την παράδοση του προγράμματος η Σχολή συνεργάζεται με έμπειρους επισκέπτες καθηγητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού με εξειδικευμένη πείρα σε θέματα μηχανικής υδρογονανθράκων και υπεράκτιων κατασκευών. Σε επίπεδο υποδομής, το πρόγραμμα στηρίζεται από σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία διαθέτουν όλα τα απαραίτητα σχετικά λογισμικά εργαλεία. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου είναι κατάλληλα εξοπλισμένη και παρέχει πρόσβαση στα πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά για να μπορούν οι φοιτητές να διεξάγουν την έρευνά τους. Τέλος, για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά και για σκοπούς εκπόνησης μεταπτυχιακών διατριβών, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο Εργαστήριο Ενέργειας που διαθέτει η Σχολή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Επιδείξουν ευρεία γνώση στον τομέα της Μηχανικής Υδρογονανθράκων, Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων στην τεχνολογική και οικονομική εξέλιξη της σχετικής βιομηχανίας.
 • Να γίνουν γνώστες του περιεχομένου και της φιλοσοφίας του Ευρωπαϊκού και Κυπριακού νομικού πλαισίου της βιομηχανίας των Υδρογονανθράκων,
 • Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων και να κατανοήσουν τις διαδικασίες και παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξή της.
 • Να κατανοήσουν τα σύγχρονα παγκόσμια, περιφερειακά και τοπικά θέματα της Μηχανικής των Υδρογονανθράκων, Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων και να αναπτύξουν συστημικό, κριτικό και δημιουργικό τρόπο σκέψης για την επιρροή τους στις οικονομικές δραστηριότητες.
 • Να αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρίες απαραίτητες για μηχανικούς που θα ηγηθούν στους τομείς της εξόρυξης υδρογονανθράκων, επεξεργασίας, αποθήκευσης και εκμετάλλευσης, σε αποδοτικές και καθαρές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας και ορθολογιστικής χρήσης της ενέργειας.
 • Να αναπτύξουν μια ισορροπημένη προοπτική για την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που περιβάλουν τη βιομηχανία των Υδρογονανθράκων, προσφέροντας στους φοιτητές ένα ευρύ φάσμα κατανόησης που θα βοηθήσει στη λήψη διευθυντικών αποφάσεων.
 • Να κατέχουν την απαραίτητη γνώση και διορατικότητα να μπορούν να ασχοληθούν με ρόλους λήψης αποφάσεων στη βιομηχανία των Υδρογονανθράκων.
 • Να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν λογισμικά εργαλεία αιχμής για τεχνολογίες σε τομείς των Υδρογονανθράκων, Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων.
 • Να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στη δημιουργία ενεργειακών, περιβαλλοντικών και αειφόρων πολιτικών.
 • Να κατέχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν εγκεκριμένοι στα επαγγελματικά επιμελητήρια και ενώσεις.
 • Να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ερευνητικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση, μέσα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον και την κοινωνία.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να εστιάσουν τη γνώση τους στη βιομηχανία υδρογονανθράκων και τις συνδεδεμένες επιστήμες. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα για την κατεύθυνση Υδρογονανθράκων καλύπτει Μηχανολόγους, Χημικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος, για την κατεύθυνση Υπεράκτιων Κατασκευών καλύπτει Πολιτικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς καθώς και Ναυπηγούς, ενώ για την κατεύθυνση της Μηχανικής Πετρελαίων καλύπτει Μηχανολόγους, Γεωλόγους, Χημικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος.

Η Μηχανική Υδρογονανθράκων, Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Πετρελαίων είναι ένα νέο πεδίο μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Όμως οι πρόσφατες ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου και η πιθανή εύρεση πετρελαίου εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου και των γειτονικών χωρών έχουν δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον στην πιο πάνω περιοχή, προσφέροντας τη μοναδική δυνατότητα στην Κύπρο να καταστεί εξαγωγέας ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να εργοδοτηθούν σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την επεξεργασία υδρογονανθράκων, είτε αυτό σχετίζεται με την παραγωγή και διαχείριση καυσίμων, είτε με τη μεταφορά και διανομή τους. Επίσης, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό δίνει την ευκαιρία στους αποφοίτους να προχωρήσουν σε διδακτορικές σπουδές σε συναφές αντικείμενο.

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα βασίζεται στη λειτουργία συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECTS, απαιτεί την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, και προσφέρει τρεις ειδικότητες. Οι τρεις ειδικότητες είναι οι εξής:

 • Μηχανική Υδρογονανθράκων
 • Υπεράκτιες Κατασκευές
 • Μηχανική Πετρελαίων

Στους μαθητές μπορεί να απονεμηθεί το Master of Science στο Oil & Gas & Offshore Engineering μετά την ολοκλήρωση των 90 πιστωτικών μονάδων. Από τις 90 πιστωτικές μονάδες, 69 διατίθενται για υποχρεωτικά μαθήματα και 21 για επιλεγόμενα μαθήματα. Οι 56 πιστωτικές μονάδες αφορούν διδακτέα μαθήματα, 4 πιστωτικές μονάδες αφορούν την παρακολούθηση επιστημονικών σεμιναρίων και οι υπόλοιπες 30 μονάδες αφορούν την πρόταση της έρευνας και τη διατριβή. Συγκεκριμένα 6 μονάδες για την ερευνητική πρόταση και 24 μονάδες για την ολοκλήρωση της διατριβής. Κάθε ειδίκευση απαιτεί ένα διαφορετικό σύνολο υποχρεωτικών και επιλεγομένων μαθημάτων. Ο επιτυχής απόφοιτος αναμένεται να υπερασπιστεί τη διατριβή του σε μια προφορική παρουσίαση, ενώπιων τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από το σύμβουλο της διατριβής του και άλλα δύο επιπλέον μέλη ΔΕΠ.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 69
Επιλεγόμενα Μαθήματα 21
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 69 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MOE500 Εισαγωγή στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών 7 3
2 MOE501 Υπολογιστική Μηχανική και Εφαρμογές 7 3
3 MOE504 Μηχανική Διεργασιών 7 3
4 MOE505 Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Διεργασιών 7 3
5 MOE506 Επεξεργασία, Αποθήκευση, Μεταφορά, Από-Υγροποίηση, Διανομή και Χρήση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) 7 3
6 MOE517 Πρόταση Έρευνας 7 3
7 MOE518 Μεταπτυχιακή Διατριβή 23 0
8 MOE519 Σεμινάρια Ι 2 0
9 MOE520 Σεμινάρια ΙI 2 0

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 21 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MOE502 Συστήματα Δυναμικής και Ελέγχου 7 3
2 MOE503 Επιτήρηση και Έλεγχος Ποιότητας 7 3
3 MOE507 Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Επιπτώσεις, Υγεία και Ασφάλεια 7 3
4 MOE511 Τεχνολογίες Παραγωγής Ισχύος 7 3
5 MOE512 Μηχανική Γεωτρήσεων και Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων 7 3
6 MOE513 Προηγμένες Διαδικασίες Μεταφοράς 7 3
7 MOE514 Παράκτιες και Υπεράκτιες Εφαρμογές 7 3
8 MOE515 Ειδικά Θέματα 7 3

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα βασίζεται στη λειτουργία συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECTS, απαιτεί την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, και προσφέρει τρεις ειδικότητες. Οι τρεις ειδικότητες είναι οι εξής:

 • Μηχανική Υδρογονανθράκων
 • Υπεράκτιες Κατασκευές
 • Μηχανική Πετρελαίων

Στους μαθητές μπορεί να απονεμηθεί το Master of Science στο Oil & Gas & Offshore Engineering μετά την ολοκλήρωση των 90 πιστωτικών μονάδων. Από τις 90 πιστωτικές μονάδες, 69 διατίθενται για υποχρεωτικά μαθήματα και 21 για επιλεγόμενα μαθήματα. Οι 56 πιστωτικές μονάδες αφορούν διδακτέα μαθήματα, 4 πιστωτικές μονάδες αφορούν την παρακολούθηση επιστημονικών σεμιναρίων και οι υπόλοιπες 30 μονάδες αφορούν την πρόταση της έρευνας και τη διατριβή. Συγκεκριμένα 6 μονάδες για την ερευνητική πρόταση και 24 μονάδες για την ολοκλήρωση της διατριβής. Κάθε ειδίκευση απαιτεί ένα διαφορετικό σύνολο υποχρεωτικών και επιλεγομένων μαθημάτων. Ο επιτυχής απόφοιτος αναμένεται να υπερασπιστεί τη διατριβή του σε μια προφορική παρουσίαση, ενώπιων τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από το σύμβουλο της διατριβής του και άλλα δύο επιπλέον μέλη ΔΕΠ.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 69
Επιλεγόμενα Μαθήματα 21
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 69 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MOE500 Εισαγωγή στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών 7 3
2 MOE501 Υπολογιστική Μηχανική και Εφαρμογές 7 3
3 MOE508 Ενισχυμένη Υπεράκτια Υδροδυναμική και Μηχανική Κυμάτων 7 3
4 MOE509 Ανάλυση και Σχεδιασμός Υπεράκτιων Συστημάτων Αγκυροβόλησης 7 3
5 MOE510 Δυναμική Ανάλυση και Αρχές Σχεδιασμού Υπεράκτιων Κατασκευών 7 3
6 MOE517 Πρόταση Έρευνας 7 3
7 MOE518 Μεταπτυχιακή Διατριβή 23 0
8 MOE519 Σεμινάρια Ι 2 0
9 MOE520 Σεμινάρια ΙI 2 0

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 21 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MOE502 Συστήματα Δυναμικής και Ελέγχου 7 3
2 MOE503 Επιτήρηση και Έλεγχος Ποιότητας 7 3
3 MOE507 Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Επιπτώσεις, Υγεία και Ασφάλεια 7 3
4 MOE511 Τεχνολογίες Παραγωγής Ισχύος 7 3
5 MOE512 Μηχανική Γεωτρήσεων και Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων 7 3
6 MOE513 Προηγμένες Διαδικασίες Μεταφοράς 7 3
7 MOE514 Παράκτιες και Υπεράκτιες Εφαρμογές 7 3
8 MOE515 Ειδικά Θέματα 7 3

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα βασίζεται στη λειτουργία συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECTS, απαιτεί την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, και προσφέρει τρεις ειδικότητες. Οι τρεις ειδικότητες είναι οι εξής:

 • Μηχανική Υδρογονανθράκων
 • Υπεράκτιες Κατασκευές
 • Μηχανική Πετρελαίων

Στους μαθητές μπορεί να απονεμηθεί το Master of Science στο Oil & Gas & Offshore Engineering μετά την ολοκλήρωση των 90 πιστωτικών μονάδων. Από τις 90 πιστωτικές μονάδες, 69 διατίθενται για υποχρεωτικά μαθήματα και 21 για επιλεγόμενα μαθήματα. Οι 56 πιστωτικές μονάδες αφορούν διδακτέα μαθήματα, 4 πιστωτικές μονάδες αφορούν την παρακολούθηση επιστημονικών σεμιναρίων και οι υπόλοιπες 30 μονάδες αφορούν την πρόταση της έρευνας και τη διατριβή. Συγκεκριμένα 6 μονάδες για την ερευνητική πρόταση και 24 μονάδες για την ολοκλήρωση της διατριβής. Κάθε ειδίκευση απαιτεί ένα διαφορετικό σύνολο υποχρεωτικών και επιλεγομένων μαθημάτων. Ο επιτυχής απόφοιτος αναμένεται να υπερασπιστεί τη διατριβή του σε μια προφορική παρουσίαση, ενώπιων τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από το σύμβουλο της διατριβής του και άλλα δύο επιπλέον μέλη ΔΕΠ.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 69
Επιλεγόμενα Μαθήματα 21
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 69 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MOE500 Εισαγωγή στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών 7 3
2 MOE512 Μηχανική Γεωτρήσεων και Ταμιευτήρων Υδρογονανθράκων 7 3
3 MOE517 Πρόταση Έρευνας 7 3
4 MOE518 Μεταπτυχιακή Διατριβή 23 0
5 MOE519 Σεμινάρια Ι 2 0
6 MOE520 Σεμινάρια ΙI 2 0
7 MPE501 Υπολογιστική Γεωμηχανική και Εφαρμογές 7 3
8 MPE530 Πετρελαϊκοί Γεωλογικοί Σχηματισμοί και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων 7 3
9 MPE551 Μέθοδοι Μοντελοποίησης και Προσομοίωσης στη Μηχανική Πετρελαίων 7 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 21 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MEM512 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 7 3
2 MES502 Εισαγωγή στα Ενεργειακά Οικονομικά 7 3
3 MOE503 Επιτήρηση και Έλεγχος Ποιότητας 7 3
4 MOE504 Μηχανική Διεργασιών 7 3
5 MOE506 Επεξεργασία, Αποθήκευση, Μεταφορά, Από-Υγροποίηση, Διανομή και Χρήση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) 7 3
6 MOE507 Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Επιπτώσεις, Υγεία και Ασφάλεια 7 3
7 MOE511 Τεχνολογίες Παραγωγής Ισχύος 7 3
8 MOE513 Προηγμένες Διαδικασίες Μεταφοράς 7 3
9 MOE515 Ειδικά Θέματα 7 3
10 MPE531 Γεωφυσική και Σεισμική Ανάλυση και Χαρακτηρισμός 7 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος