Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, με τις δυο βασικές του κατευθύνσεις:

 1. ΜΜΕ, Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση, και
 2. Δημοσιογραφία και ΜΜΕ σε περίοδο κρίσεων,

εμπίπτει στο πεδίο των σπουδών επικοινωνίας και δημοσιογραφίας. Το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί στην προετοιμασία αποφοίτων υψηλού επιπέδου, για απασχόληση σε φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, καθώς και στην προετοιμασία τους για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και για ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο της επικοινωνίας και γενικότερα του τομέα παραγωγής και διάδοσης πληροφοριών, σε ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρόγραμμα σκοπεί στο να εξοπλίσει τους αποφοίτους με σύγχρονη, εγκύκλια επιστημονική γνώση, τόσο στην περιοχή της θεωρητικής όσο και στην περιοχή της εμπειρικής έρευνας σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας και ιδιαίτερα σχετικά με την αλληλεπίδραση μέσων επικοινωνίας και εκπαίδευσης, και με το ρόλο των μέσων και της δημοσιογραφίας σε περιόδους κρίσεων. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ώστε να εξοπλιστούν οι απόφοιτοι με γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων

 

 

Στο Τμήμα Δημοσιογραφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου λειτουργεί Ινστιτούτο Επικοινωνιακών και Κοινωνικών Ερευνών (ΙΕΚΕ), το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και επιφορτισμένο και με τον ερευνητικό ορίζοντα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Επικοινωνίας. Αποστολή του ΙΕΚΕ είναι η πολύπλευρη ανάλυση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και της σχέσης τους με την κοινωνία, την πολιτική, τον πολιτισμό και την οικονομία στην Κύπρο, αλλά και εκτός αυτής. Τα έργο αυτό διακρίνεται σε τρεις κύριους τομείς: α) στην ανάλυση των μέσων επικοινωνίας, του περιεχομένου και των χαρακτηριστικών τους, β) στην ανάλυση της κοινής γνώμης στην Κύπρο, και γ) στην ανάλυση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην κοινωνία και τα μέσα επικοινωνίας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:

 • Να κατανοούν κριτικά και με επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση τον τρόπο λειτουργίας και τις μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των παλαιών και νέων μέσων επικοινωνίας, αλλά και της δημοσιογραφίας γενικότερα,
 • Να κατανοούν κριτικά το ρόλο της πληροφορίας και ειδικότερα των μέσων επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας στη σύγχρονη κοινωνία και τους θεσμούς της. Ιδιαίτερα, να κατανοούν κριτικά το ρόλο των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης και τη ζωή εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και σε περιόδους ποικίλων κρίσεων,
 • Να αναπτύσσουν ικανότητες προσαρμογής στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των μέσων επικοινωνίας, τόσο των παλαιών όσο και των νέων, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτά παρεμβαίνουν και επηρεάζουν τη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών, οργανισμών και υπηρεσιών,
 • Να έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων στα αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,
 • Να γνωρίζουν τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της εμπειρικής έρευνας και να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για χειρισμό των τεχνολογικών μέσων και του λογισμικού που απαιτείται για την εκτέλεση των εμπειρικών ερευνητικών δραστηριοτήτων,
 • Να είναι σε θέση να διαμορφώνουν και να προτείνουν στους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς, ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες στρατηγικές, οι οποίες θα βελτιώνουν το ρόλο της πληροφορίας, των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων στη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών, οργανισμών, υπηρεσιών και του κράτους,
 • Να έχουν τη γνώση και την ικανότητα να επιλύουν με αυτενέργεια και επιστημονικά θεμελιωμένο τρόπο, τις πιθανές δυσλειτουργίες που δημιουργεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος των μέσων και της δημοσιογραφίας στους διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής. Σε αυτά περιλαμβάνονται αφενός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης στα ΜΜΕ διάφορων κατηγοριών πληθυσμού και αφετέρου ο σχεδιασμός και η οργάνωση της κάλυψης κρίσεων από τα ΜΜΕ και της αντίστοιχης πληροφόρησης των επιμέρους ενδιαφερόμενων ακροατηρίων,
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στην αντιμετώπιση των δημοσιογράφων και εν γένει των μέσων επικοινωνίας σε περιόδους και καταστάσεις κρίσεων που πιθανόν βιώνουν οργανισμοί, οργανώσεις και υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στην αντιμετώπιση των δημοσιογράφων και εν γένει των μέσων επικοινωνίας κατά την προβολή του έργου των εκπαιδευτικών μονάδων και υπηρεσιών, αλλά και άλλων φορέων παραγωγής και διακίνησης πληροφοριών, και τέλος
 • Να γνωρίσουν τα κύρια τοπικά και διεθνή μέσα χρηματοδότησης έρευνας στα θέματα της πληροφορίας, των μέσων επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας.

Η κατεύθυνση ΜΜΕ, Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής (Νηπιαγωγούς και Δασκάλους), και σε άλλους αποφοίτους ΑΕΙ που εργάζονται ως εκπαιδευτικοί ή στελέχη της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε αποφοίτους Δημοσιογραφίας – Επικοινωνίας, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτισμού, Ψυχολογίας, Νομικών Σχολών, Φιλοσοφίας και Φιλολογίας.

Η κατεύθυνση Δημοσιογραφία και ΜΜΕ σε περίοδο κρίσεων απευθύνεται σε αποφοίτους όλων των πιο πάνω σχολών και επιπλέον σε αποφοίτους Διεθνών Σχέσεων, Στρατηγικών Σπουδών, Ιατρικών σχολών, Σχολών Πληροφορικής και Ανώτατων Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών.

H απόκτηση Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την ανέλιξη των αποφοίτων στην επαγγελματική ιεραρχία των φορέων στους οποίους εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε επιτελικές θέσεις φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, οργάνωση και διακίνηση πληροφοριών, όπως:

 • σε γραφεία Τύπου Κρατικών Υπηρεσιών, Υπουργείων, Πολιτικών προσώπων, πολιτικών κομμάτων και πολιτικών θεσμών (Βουλή, Προεδρία Δημοκρατίας, Δήμοι και κοινότητες κ.ά.), κοινωνικών οργανώσεων, καθώς και ιδιωτικών εταιρειών ενός μεγάλου φάσματος δραστηριοτήτων,
 • σε έντυπες και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και αρχεία, και
 • σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ειδικότερα εκείνα τα μέσα ή τις υπηρεσίες των μέσων που ασχολούνται με την κάλυψη της εκπαίδευσης και των ποικίλων κρίσεων (πολεμικών, ανθρωπιστικών, οικονομικών). Ειδικότερα, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης ΜΜΕ, Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση, μπορούν να εργαστούν:
 • σε θέσεις εκπαιδευτικών με αντικείμενο την εκπαίδευση στα ΜΜΕ και την οπτικοαουστική αγωγή – εγγραμματισμό,
 • σε εταιρείες παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού, και
 • σε υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με την προβολή της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου.

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Δημοσιογραφία και ΜΜΕ σε περίοδο κρίσεων μπορούν επιπλέον να εργαστούν:

 • σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και κοινωνικών ερευνών ,
 • σε εταιρείες παρακολούθησης μέσων επικοινωνίας,
 • σε εταιρείες αποδελτίωσης, και
 • σε εταιρείες και γραφεία δημόσιων σχέσεων, ιδιαίτερα με αντικείμενο την αντιμετώπιση πολεμικών, ανθρωπιστικών και οικονομικών κρίσεων.

Απαιτήσεις Προγράμματος

The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the Master in Communication Studies: Media and Journalism in the Information Society upon completion of 90 credits. These credits are allocated to general and specialization’s modules. The list of general and specialization’s modules is provided in the Program’s course structure.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 23
Υποχρεωτικά Μαθήματα 37
Διατριβή 30
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 23 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICC501 ΜΜΕ και Κοινωνία της Πληροφορίας 7 3
2 ICC502 Μεθοδολογία της Επικοινωνιακής Έρευνας 8 3
3 ICC503 Στρατηγική Επικοινωνία 8 3

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 37 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICE520 Εικόνες της Εκπαίδευσης στα ΜΜΕ και Κοινή Γνώμη 7 3
2 ICE521 Μέσα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 8 3
3 ICE522 Μορφωτικό Κεφάλαιο και ΜΜΕ 7 3
4 ICE523 Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας 8 3
5 ICE524 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Εκπαίδευση 7 3

Διατριβή

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICC590 Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 0

Απαιτήσεις Προγράμματος

The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the Master in Communication Studies: Media and Journalism in the Information Society upon completion of 90 credits. These credits are allocated to general and specialization’s modules. The list of general and specialization’s modules is provided in the Program’s course structure.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 23
Υποχρεωτικά Μαθήματα 37
Διατριβή 30
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 23 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICC501 ΜΜΕ και Κοινωνία της Πληροφορίας 7 3
2 ICC502 Μεθοδολογία της Επικοινωνιακής Έρευνας 8 3
3 ICC503 Στρατηγική Επικοινωνία 8 3

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 37 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICJ520 Πόλεμος, Προπαγάνδα και ΜΜΕ 7 3
2 ICJ521 Συλλογή Ειδήσεων και Ερευνητική Δημοσιογραφία 7 3
3 ICJ522 Ανθρωπιστικές Κρίσεις, Διπλωματία των Διασήμων και Μέσα Επικοινωνίας 8 3
4 ICJ523 Οικονομικές Κρίσεις και ΜΜΕ 8 3
5 ICJ524 Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία σε Περίοδο Κρίσης 7 3

Διατριβή

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICC590 Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 0

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος