Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παράσχει στους σπουδαστές τις ουσιαστικές αρχές για την έναρξη σταδιοδρομίας στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά, είτε στη βιομηχανία είτε στο δημόσιο τομέα. Στο πρόγραμμα εξετάζονται οι θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών και παρέχεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να αναπτύξουν δεξιότητες στην ετοιμασία, έλεγχο και ανάλυση λογιστικών εκθέσεων για επιχειρήσεις, την εφαρμογή σύγχρονων προτύπων Λογιστικής, καθώς επίσης την ανάλυση και χρηματοδότηση επενδύσεων και θεμάτων διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων. Αναπτύσσεται επίσης η ικανότητα διεξαγωγής και παρουσίασης των αποτελεσμάτων ερευνών σε τομείς σχετικούς με τη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Εργαστήρια
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα γενικής χρήσης εργαστήρια πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Αυτά τα εργαστήρια, με μεγάλο αριθμό σταθμών εργασίας, προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από λογισμικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών γραφείου και εκπαιδευτικά λογισμικά πακέτα. Τα εργαστήρια παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και εγκαταστάσεις εκτύπωσης. Επίσης, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς με μεγάλο αριθμό βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών και παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων.

Πρακτική Άσκηση
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις εφαρμοσμένης λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης μέσα από πρακτική εξάσκηση πάνω σε πραγματικές υποδειγματικές μελέτες με πραγματικά στοιχεία.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

 • Ικανότητα ετοιμασίας και ελέγχου λογιστικών εκθέσεων και ανάλυση και μελέτη σεναρίων.
 • Ικανότητα διεξαγωγής έρευνας σε τομείς σχετικούς με τη λογιστική, τα χρηματοοικονομικά και τις επιχειρήσεις.
 • Ικανότητα παρουσίασης των ευρημάτων της έρευνας ή των εργασιών σε τομείς σχετικούς με τη λογιστική, τα χρηματοοικονομικά και τις επιχειρήσεις.
 • Δεξιότητα ανάπτυξης χρηματοοικονομικών μοντέλων.
 • Δεξιότητα εφαρμογής προτύπων λογιστικής.
 • Δεξιότητα στατιστικής ανάλυσης οικονομικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Τομείς εργοδότησης
Άμεση εργοδότηση στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα στα ακόλουθα επαγγέλματα:

 • Λογιστής (Accountant)
 • Αναλογιστής (Actuary)
 • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Auditor)
 • Οικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst)
 • Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος (Financial & Investment Manager)
 • Χρηματιστής (Stock Broker)

Συνέχιση σπουδών
Το πρόγραμμα θέτει τα θεμέλια για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master ή Διδακτορικού. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν συμπληρωματικές σπουδές για απόκτηση των επαγγελματικών προσόντων των σωμάτων:

 • ΑΙΑ (Association of International Accountants)
 • ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
 • ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales)

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 165
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας 65
Επιλεγόμενα Γενικά Μαθήματα 10
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 165 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABSA101 Εισαγωγή στη Λογιστική Ι 5 3
2 ABSA102 Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI 5 3
3 ABSA203 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου Ι 5 3
4 ABSA204 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου ΙI 5 3
5 ABSA205 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Ι 5 3
6 ABSA206 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική ΙΙ 5 3
7 ABSA307 Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Πρακτικής 5 3
8 ABSA308 Προχωρημένη Θεωρία Λογιστικής 5 3
9 ABSA408 Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής Ι 5 3
10 ABSA411 Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής ΙΙ 5 3
11 ABSA413 Φορολογία Ι 5 3
12 ABSA414 Φορολογία ΙΙ 5 3
13 ABSE101 Εισαγωγή στη Μικροοικονομική 5 3
14 ABSE102 Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 5 3
15 ABSL210 Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι 5 3
16 AFCS101 Επιχειρηματική Επικοινωνία Ι 5 3
17 AFCS102 Επιχειρηματική Επικοινωνία ΙΙ 5 3
18 AFIM101 Διαχείριση της Πληροφορίας 5 3
19 AFIN101 Χρηματοοικονομική Ι 5 3
20 AFIN102 Χρηματοοικονομική ΙΙ 5 3
21 AFIN203 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι 5 3
22 AFIN204 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
23 AFIN305 Χρηματοοικονομικές Αγορές και Θεσμοί 5 3
24 AFMA101 Μαθηματικά I 5 3
25 AFMA102 Μαθηματικά II 5 3
26 AFOT101 Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Θεωρία Ι 5 3
27 AFOT102 Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Θεωρία ΙΙ 5 3
28 AFPR449 5 0
29 AFPR450 5 0
30 AFRM201 Μεθοδολογία της Έρευνας I 5 3
31 AFRM202 Μεθοδολογία της Έρευνας II 5 3
32 AMAT112 Στατιστική I 5 3
33 AMAT210 Στατιστική II 5 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 65 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABSA310 Διεθνής Λογιστική 5 3
2 ABSA405 Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική Ι 5 3
3 ABSA406 Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική ΙΙ 5 3
4 ABSA409 Προηγμένη Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική Ι 5 3
5 ABSA412 Προηγμένη Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική ΙΙ 5 3
6 ABSE203 Μικροοικονομική Ανάλυση 5 3
7 ABSE204 Μακροοικονομική Ανάλυση 5 3
8 ABSL310 Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
9 ABSO201 Διαχείριση Επιχειρήσεων Ι 5 3
10 ABSO202 Διαχείριση Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
11 ABSO204 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 5 3
12 ABSO307 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση 5 3
13 ABSO423 Διεθνείς Επιχειρήσεις 5 3
14 AFAI300 5 3
15 AFAT420 Προηγμένη Φορολογία Ι 5 3
16 AFAT421 Προηγμένη Φορολογία ΙΙ 5 3
17 AFBE320 Λογιστική & Επιχειρηματική Ηθική 5 3
18 AFCE330 Συγκριτική Ανάλυση Οικονομικών Συστημάτων 5 3
19 AFCE410 Τρέχοντα Οικονομικά Θέματα 5 3
20 AFCP210 Πακέτα Εφαρμογών Η/Υ 5 1 + 2
21 AFIE315 Βιομηχανική Οικονομική 5 3
22 AFIE320 Διεθνής Πολιτική Οικονομία 5 3
23 AFIN306 Ανάλυση Επενδύσεων, Θεωρία και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 5 3
24 AFIN411 Διεθνή Χρηματοοικονομικά 5 3
25 AFME325 Χρηματιστηριακά Οικονομικά 5 3
26 AFOR310 Επιχειρησιακή Επιστήμη Ι 5 3
27 AFOR320 Επιχειρησιακή Επιστήμη ΙΙ 5 3
28 AFPE310 Δημόσια Οικονομικά 5 3
29 AFRE410 Σύγχρονα Ζητήματα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 5 3

Επιλεγόμενα Γενικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος