Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

O σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή επιστημονικών θεωρητικών γνώσεων και καλών πρακτικών στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας, ως εφαρμοσμένης Κοινωνικής Επιστήμης. Μέσα από τη μελέτη της επιστήμης της Kοινωνικής Εργασίας και την παρακολούθηση μαθημάτων Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, και άλλων κοινωνικών επιστημών, οι φοιτητές του Τμήματος, βοηθούνται στο να ενδυναμώσουν και οι ίδιοι την προσωπικότητά τους, να αποκτήσουν αυτογνωσία, καθώς και δεξιότητες επικοινωνίας, αυτοδιαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κ.ά.

Οι ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αρχές και αξίες με τις οποίες εφοδιάζονται οι φοιτητές, τους καθιστούν ικανούς να ασκήσουν με επιτυχία το έργο του κοινωνικού λειτουργού, με σκοπό την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων, οικογενειών, ομάδων και κοινοτήτων, την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης, τη στήριξη περιθωριοποιημένων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων και τη διεξαγωγή έρευνας για την εκτίμηση των κοινωνικών και κοινοτικών αναγκών και το σχεδιασμό παρεμβάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και κοινωνικών κινδύνων.

Εργαστήρια

Το Πανεπιστήμιο Frederick, με τις εγκαταστάσεις και τις ειδικές μονάδες που διαθέτει, είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διεξαγωγή μαθημάτων που απαιτούν τη χρήση ειδικών εργαστηριακών μονάδων. Σε μερικά από τα μαθήματα εξειδίκευσης χρησιμοποιούνται βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας σε αίθουσες ειδικά σχεδιασμένες για το σκοπό αυτό. Για παράδειγμα, το Τμήμα διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για βιντεογράφηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια υπόδυσης ρόλων (role play), όπως επίσης, το Εργαστήριο Κοινωνικής Εργασίας «Χρήστος Μουζακίτης». Το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο τη συστηματική εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών, τη συστηματική μελέτη και έρευνα, όπως και την προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας με επαγγελματίες και οργανώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει, πέραν της διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων, 1200 ώρες πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τεχνικές και μεθόδους που έχουν διδαχθεί σε θεωρητικό επίπεδο.

Για τη διεξαγωγή της Εργαστηριακής Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.), το Τμήμα συνεργάζεται με περισσότερους από 60 φορείς παγκύπρια. Η Ε.Π.Α. πραγματοποιείται σε κοινωνικές υπηρεσίες τόσο του δημόσιου, του ημικρατικού, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα, όσο και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτω από την εποπτεία επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος και σε συνεργασία με τους επαγγελματίες των Υπηρεσιών και Οργανώσεων.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

  • Ικανότητα κατανόησης και κριτικής ανάλυσης θεωρητικών γνώσεων και μοντέλων παρέμβασης της Κοινωνικής Εργασίας.
  • Ικανότητα δημιουργίας εποικοδομητικών επαγγελματικών σχέσεων με άτομα, οικογένειες, ομάδες και κοινότητες με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους και την ενδυνάμωσή τους.
  • Ικανότητα στην εκτίμηση αναγκών και στη διεργασία επίλυσης προβλημάτων των ατόμων, ομάδων,κοινοτήτων και ευρύτερων συστημάτων με τη χρησιμοποίηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων.
  • Ικανότητα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων στο ατομικό, οικογενειακό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο.
  • Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη της Κοινωνικής Εργασίας, στο πλαίσιο ποικίλων κοινωνικών οργανώσεων και ικανότητα αξιολόγησης των κοινωνικών προγραμμάτων.
  • Ικανότητα χρησιμοποίησης ερευνητικών μεθόδων για παραγωγή νέας γνώσης στο θεωρητικό πλαίσιο της Κοινωνικής Εργασίας.
  • Ικανότητα εφαρμογής της επαγγελματικής δεοντολογίας στην πράξη της Κοινωνικής Εργασίας και ικανότητα ενδυνάμωσης και στήριξης περιθωριοποιημένων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας εργοδοτούνται σε διάφορους τομείς και φορείς όπου ασκείται η Κοινωνική Εργασία, όπως στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, σε Δήμους και Πολυδύναμα Κέντρα, σε Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού, σε Εθελοντικές και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, σε Ιδιωτικά Ιδρύματα, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν εργοδοτηθεί σε προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Τμήμα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για στήριξη των αποφοίτων του μέσω της ενημέρωσής τους για θέσεις εργασίας, παροχή στήριξης σε επαγγελματικά θέματα, ενώ δίνει προτεραιότητα στους αποφοίτους του για απασχόλησή τους σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αναλαμβάνει ως Τμήμα.

Αρκετοί απόφοιτοι του Τμήματος συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Κοινωνική Εργασία και σε άλλα συναφή αντικείμενα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 220
Επιλεγόμενα Μαθήματα Κοινωνικής Εργασίας 10
Επιλεγόμενα Γενικά Τμήματος 5
Ελεύθερης Επιλογής 5
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 220 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AENG101. Αγγλικά Ι 2 3
2 AENG102. Αγγλικά ΙΙ 2 3
3 ASAW105 Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 5 3
4 ASCP402 Κοινωνική Εργασία και Παιδική Προστασία 6 3
5 ASCS204 Τεχνικές Επικοινωνίας και Συνέντευξης 5 4
6 ASCS210 Κοινωνική Εργασία με Κοινότητες 5 3
7 ASCS301 Κοινοτική Κοινωνική Εργασία και Τοπική Αυτοδιοίκηση 5 3
8 ASCS410 Θεωρίες της Κοινωνικής Εργασίας 5 3
9 ASCW203 Κοινωνική Εργασία με Άτομα και Οικογένειες Ι 5 3
10 ASCW213 Κοινωνική Εργασία με Άτομα και Οικογένειες ΙΙ 5 3
11 ASDE403 Διαφορετικότητα και Ενδυνάμωση στην Κοινωνική Εργασία 7 4
12 ASEL311 Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένους 5 3
13 ASFV302 Κοινωνική Εργασία και Βία στην Οικογένεια 5 3
14 ASFW215 Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση I 10 0
15 ASFW316 Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση IΙ 10 0
16 ASFW317 Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση III 10 0
17 ASGM412 Παγκοσμιοποιήση και Κοινωνικές Συνέπειες 6 3
18 ASGW201 Κοινωνική Εργασία με Ομάδες Ι 5 3
19 ASGW211 Κοινωνική Εργασία με Ομάδες ΙΙ 5 3
20 ASLW104 Αρχές Δικαίου 5 3
21 ASPC115 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεσμοί Προστασίας του Πολίτη 6 3
22 ASPP202 Ψυχοπαθολογία I 5 3
23 ASPP212 Ψυχοπαθολογία II 5 3
24 ASPS102 Εισαγωγή στην Ψυχολογία 6 3
25 ASPS112 Εξελικτική Ψυχολογία 6 3
26 ASSO101 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 6 3
27 ASSO111 Κοινωνιολογία της Οικογένειας 5 2
28 ASSP205 Κοινωνική Ψυχολογία 5 3
29 ASSP401 Κοινωνικός Σχεδιασμός 6 3
30 ASSP411 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 6 3
31 ASSR303 Κοινωνική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία Ι 5 3
32 ASSR312 Κοινωνική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία ΙΙ 5 3
33 ASSS114 Κοινωνική Πρόνοια – Κοινωνικές Υπηρεσίες 6 3
34 ASSS404 Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών 6 3
35 ASST304 Στατιστική 5 3
36 ASSW103 Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία 6 3
37 ASSW113 Δεοντολογία (Ηθική) στην Κοινωνική Εργασία 5 2
38 ASTH413 Πτυχιακή Εργασία 8 0
39 ASWF310 Εισαγωγή στις Έννοιες της Οικογενειακής Θεραπείας 5 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα Κοινωνικής Εργασίας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ASDI409 Κοινωνική Εργασία και Χρήση Ουσιών 5 3
2 ASEN416 Περιβάλλον και Κοινωνική Εργασία 5 3
3 ASER419 Ανεξάρτητη Μελέτη - φοιτητές ERASMUS 5 3
4 ASES406 Κοινωνική Εργασία στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 5 3
5 ASHR414 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτεία στην Κοινωνική Εργασία 5 3
6 ASHS405 Υγεία, Ψυχική Υγεία και Κοινωνική Εργασία 5 3
7 ASJD407 Κοινωνική Εργασία και Παραβατικότητα 5 3
8 ASPD417 Δεξιότητες στο Σχεδιασμό, Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Εξεύρεση Πόρων 5 3
9 ASQC415 Έλεγχος, Ποιότητα και ISO 5 3
10 ASSE418 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 5 3

Επιλεγόμενα Γενικά Τμήματος

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 5 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ASPE106 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 5 3
2 ASPO107 Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες 5 3
3 ASST108 Κοινωνική Θεωρία Ι 5 3
4 ASST109 Κοινωνική Θεωρία ΙΙ 5 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος