Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση προσφέρει δύο κατευθύνσεις:

 • Κλινική Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες, Παιδιά και Εφήβους
 • Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Διοίκηση

Το πρόγραμμα σπουδών σκοπεύει στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, με την εξειδικευμένη κατάρτιση αποφοίτων και επαγγελματιών, στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας και των Κοινωνικών Επιστημών γενικότερα. Με την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που προσφέρει στους αποφοίτους του, παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς και φορείς των Δήμων, του δημοσίου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα, να συμπεριλάβουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους εξειδικευμένα στελέχη για ενίσχυση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του παραγόμενου έργου. Επιδίωξη του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι, επίσης, να προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εξελίξουν, να εμβαθύνουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να εντρυφήσουν στην εφαρμογή τους μέσω της προβλεπόμενης υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης. Μέσω της πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν την επαγγελματική, επιστημονική και ερευνητική πτυχή σε θέματα κλινικών εφαρμογών στην Κοινωνική Εργασία, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, πρόνοιας και φροντίδας, στην προώθηση σύγχρονης διοίκησης, συντονισμού, δικτύωσης και συνεργασιών των κοινωνικών υπηρεσιών, προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, στην κοινοτική ανάπτυξη και στις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στην ανάπτυξη, συντονισμό και συνεργασία των εθελοντικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών και στην αξιοποίηση και κεφαλαιοποίηση της κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινωνίας των πολιτών.

Εργαστήρια
Το Τμήμα διαθέτει το Εργαστήριο Κοινωνικής Εργασίας «Χρήστος Μουζακίτης». Το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο τη συστηματική εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών και την προώθηση επιστημονικής συνεργασίας με επαγγελματίες και οργανώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο Frederick, με τις εγκαταστάσεις και τις ειδικές μονάδες που διαθέτει, είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διεξαγωγή μαθημάτων που απαιτούν τη χρήση ειδικών εργαστηριακών μονάδων. Σε μερικά από τα μαθήματα εξειδίκευσης χρησιμοποιούνται βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας σε αίθουσες ειδικά σχεδιασμένες για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, δύο αίθουσες τηλεδιασκέψεων και με δυνατότητα μονόδρομης επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων και συναντήσεων ομάδων, τις οποίες οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν και να αναλύουν. Για τις ανάγκες συγκεκριμένων μαθημάτων οι συναντήσεις γίνονται στις αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου, προσφέροντας τις πιο σύγχρονες εκδόσεις λογισμικών για ερευνητικούς σκοπούς. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος έχουν στη διάθεσή τους τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, η οποία διαθέτει μεγάλο αριθμό βιβλίων και καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα των προτεινόμενων μαθημάτων. Ακόμη η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και άλλο ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό που είναι αναγκαία για την υποστήριξη της μεταπτυχιακής έρευνας.

Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση και Εποπτεία
Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, στα πλαίσια της πολύχρονης συνεργασίας με πολλούς φορείς, οργανώσεις, κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα σε παγκύπρια βάση, εξυπηρετεί τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του με στόχο να αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες, επικεντρωμένες στον τομέα κατεύθυνσης των σπουδών τους. Αντίστοιχα, στους χώρους Εργαστηριακής Άσκησης του Τμήματος πραγματοποιούνται προγραμματισμένα Εργαστήρια Κοινωνικής Εργασίας με τη χρήση βιωματικών ασκήσεων και προσομοιώσεων και την αξιοποίηση εργαστηριακών εκπαιδευτικών μέσων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των τεχνικών των μεταπτυχιακών φοιτητών και την πληρέστερη εξειδίκευσή τους. Καθ’ όλη την χρονική διάρκεια, της Πρακτικής Άσκησης και Εργαστηριακής Άσκησης (600 ωρών), παρέχεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, εβδομαδιαία ατομική και περιοδικά ομαδική εκπαιδευτική και επαγγελματική εποπτεία, για τη διαρκή επιστημονική στήριξη, καθοδήγηση και αξιολόγηση της πορείας τους και της εξέλιξής τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • Εφαρμόζουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και τις γνώσεις σχετικά με το περιεχόμενο της κλινικής κοινωνικής εργασίας με οικογένειες, παιδιά και εφήβους και της κοινοτικής ανάπτυξης και διοίκησης.
 • Χρησιμοποιούν και να χειριστούν τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνικές παρέμβασης με άτομα, οικογένειες και ομάδες.
 • Χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών και διεξαγωγής έρευνας.
 • Σκέφτονται κριτικά και να δύνανται να προχωρούν σε ανάλυση – αξιολόγηση των σύγχρονων αναγκών – προβλημάτων του τομέα κοινωνικής πρόνοιας και άλλων προγραμμάτων που αφορούν ευάλωτες ομάδες.
 • Επεξεργάζονται σχέδια δράσης και να διαχειρίζονται την υλοποίησή τους στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων αναγκών – προβλημάτων.
 • Χρησιμοποιούν πρακτικές παρέμβασης και τους τρόπους εφαρμογής τους στην κλινική κατεύθυνση ή στην κατεύθυνση της κοινοτικής ανάπτυξης.
 • Επιλέγουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις και των δύο κατευθύνσεων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • Χρησιμοποιούν εξειδικευμένη εμπειρία που προσφέρεται από την πρακτική άσκηση και την εμπλοκή τους στη διεξαγωγή έρευνας.
 • Αξιολογούν τα οφέλη της συμμετοχικής δράσης και την εργασία σε διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών.
 • Εντοπίζουν τη σημασία της εμπλοκής του στενού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος στη δημιουργία, αλλά και την αντιμετώπιση του προβλήματος.
 • Αξιολογούν τη σημασία δικτύων συνεργασίας με φορείς και προγράμματα από άλλες χώρες.
 • Χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές με τρόπο που να συνάδει με τις ανάγκες του τόπου και του χώρου εργασίας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο της Κοινωνικής Εργασίας και των Κοινωνικών Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, η κατεύθυνση της Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας με Οικογένειες, Παιδιά και Εφήβους απευθύνεται σε πτυχιούχους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, ενώ η κατεύθυνση της Κοινοτικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Διοίκησης απευθύνεται σε πτυχιούχους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Διοίκησης και γενικά Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Σε λίγες περιπτώσεις μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων (π.χ. άτομα με αξιόλογη εμπειρία και σημαντικό έργο στον τομέα της Συμβουλευτικής, κ.ά.).

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας αποσκοπεί να συμβάλει ενεργά στην κατεύθυνση της επιστημονικής και επαγγελματικής εξειδίκευσης, προσφέροντας τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα άτομα να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις και να αναπτύξουν υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε μια σειρά από φορείς και οργανισμούς, όπως είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, σε προγράμματα και υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε διάφορα Ιδρύματα και φορείς του κρατικού, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε διάφορες κοινωνικές ομάδες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Συγχρόνως καθίστανται ικανοί να διεκδικήσουν διοικητική θέση με προοπτικές ανέλιξης. Επίσης, μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση βασίζεται στο σύστημα συσσώρευσης πιστωτικών εκπαιδευτικών μονάδων (ECTS). Οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες ECTS, προκειμένου να αποφοιτήσουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα τμήμα διαλέξεων (επίσημων διδασκαλιών στην τάξη), πρακτική άσκηση στο πεδίο εξειδίκευσης (τουλάχιστον 600 ωρών) σε μια κοινωνική υπηρεσία πρόνοιας (κρατική, δημοτική, μη κερδοσκοπική, εθελοντική - ΜΚΟ, ιδιωτική, κλπ), καθώς και ένα ερευνητικό τμήμα (Διπλωματική Εργασία - Μεταπτυχιακή Διατριβή). Οι φοιτητές υποχρεούνται, να ολοκληρώσουν επιτυχώς, όλα τα μαθήματα που διδάσκονται, πριν την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Το πρώτο εξάμηνο θεωρείται ένα θεμελιώδες εξάμηνο στο οποίο, από τα πέντε υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται, τα δύο είναι εισαγωγικά κοινά μαθήματα τα οποία προσφέρονται στους φοιτητές και των δύο ειδικοτήτων του Προγράμματος, ενώ τα υπόλοιπα τρία μαθήματα είναι εξειδικευμένα ανάλογα με την κατεύθυνση που ο φοιτητής έχει επιλέξει. Τα υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται κατά το δεύτερο εξάμηνο, είναι δύο κοινά, για τους φοιτητές και των δύο ειδικοτήτων, τα υπόλοιπα δύο είναι εξειδικευμένα  ανάλογα με την κατεύθυνση που ο φοιτητής έχει επιλέξει και ταυτόχρονα οι φοιτητές τοποθετούνται για την Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση Ι και Εποπτεία Ι (300 ώρες).
Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές τοποθετούνται για την Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση ΙΙ και Εποπτεία ΙΙ (300 ώρες), παρακολουθούν ένα κοινό υποχρεωτικό μάθημα για Εξειδικευμένες Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας και υποχρεούνται να εκπονήσουν και την Μεταπτυχιακή Διατριβή τους.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 58
Υποχρεωτικά Μαθήματα Εξειδίκευσης 32
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 58 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ASMC522 Πολυπολιτισμικότητα και Διαφορετικότητα στην Κυπριακή Κοινωνία 6 3
2 ASPE516 Αξιολόγηση Προγραμμάτων 6 3
3 ASRM501 Εξειδικευμένες Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας 6 3
4 ASTH525 Διπλωματική Εργασία 15 0
5 MSWB503 Δυναμική της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς 4 2
6 MSWB524 Υποστηρικτικά Προγράμματα στις Υπηρεσίες για Άτομα Τρίτης Ηλικίας 3 2
7 MSWC526 Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση Ι - Εποπτεία Ι 9 0
8 MSWC527 Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση ΙΙ - Εποπτεία ΙΙ 9 0

Υποχρεωτικά Μαθήματα Εξειδίκευσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 32 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ASCF505 Κλινικές Παρεμβάσεις με Οικογένειες 6 3
2 ASCI506 Προσεγγίσεις Παρέμβασης στην Κρίση 6 3
3 ASCY504 Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Εφήβους 6 3
4 ASGT507 Κλινικές Παρεμβάσεις με Ομάδες 6 3
5 MSWC523 Κλινική Κοινωνική Εργασία 8 3

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση βασίζεται στο σύστημα συσσώρευσης πιστωτικών εκπαιδευτικών μονάδων (ECTS). Οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες ECTS, προκειμένου να αποφοιτήσουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα τμήμα διαλέξεων (επίσημων διδασκαλιών στην τάξη), πρακτική άσκηση στο πεδίο εξειδίκευσης (τουλάχιστον 600 ωρών) σε μια κοινωνική υπηρεσία πρόνοιας (κρατική, δημοτική, μη κερδοσκοπική, εθελοντική - ΜΚΟ, ιδιωτική, κλπ), καθώς και ένα ερευνητικό τμήμα (Διπλωματική Εργασία - Μεταπτυχιακή Διατριβή). Οι φοιτητές υποχρεούνται, να ολοκληρώσουν επιτυχώς, όλα τα μαθήματα που διδάσκονται, πριν την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Το πρώτο εξάμηνο θεωρείται ένα θεμελιώδες εξάμηνο στο οποίο, από τα πέντε υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται, τα δύο είναι εισαγωγικά κοινά μαθήματα τα οποία προσφέρονται στους φοιτητές και των δύο ειδικοτήτων του Προγράμματος, ενώ τα υπόλοιπα τρία μαθήματα είναι εξειδικευμένα ανάλογα με την κατεύθυνση που ο φοιτητής έχει επιλέξει. Τα υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται κατά το δεύτερο εξάμηνο, είναι δύο κοινά, για τους φοιτητές και των δύο ειδικοτήτων, τα υπόλοιπα δύο είναι εξειδικευμένα  ανάλογα με την κατεύθυνση που ο φοιτητής έχει επιλέξει και ταυτόχρονα οι φοιτητές τοποθετούνται για την Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση Ι και Εποπτεία Ι (300 ώρες).
Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές τοποθετούνται για την Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση ΙΙ και Εποπτεία ΙΙ (300 ώρες), παρακολουθούν ένα κοινό υποχρεωτικό μάθημα για Εξειδικευμένες Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας και υποχρεούνται να εκπονήσουν και την Μεταπτυχιακή Διατριβή τους.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 58
Υποχρεωτικά Μαθήματα Εξειδίκευσης 32
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 58 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ASMC522 Πολυπολιτισμικότητα και Διαφορετικότητα στην Κυπριακή Κοινωνία 6 3
2 ASPE516 Αξιολόγηση Προγραμμάτων 6 3
3 ASRM501 Εξειδικευμένες Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας 6 3
4 ASTH525 Διπλωματική Εργασία 15 0
5 MSWA526 Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση Ι - Εποπτεία Ι 9 0
6 MSWA527 Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση ΙΙ - Εποπτεία ΙΙ 9 0
7 MSWB503 Δυναμική της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς 4 2
8 MSWB524 Υποστηρικτικά Προγράμματα στις Υπηρεσίες για Άτομα Τρίτης Ηλικίας 3 2

Υποχρεωτικά Μαθήματα Εξειδίκευσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 32 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ASCD513 Δυναμική των Συστημάτων σε Κοινότητες 6 3
2 ASFN514 Επισήμανση, Εξασφάλιση και Διαχείριση Οικονομικών Πόρων 6 3
3 ASPL515 Κοινωνικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 6 3
4 ASSP512 Ανάλυση και Αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής 6 3
5 MSWA502 Ανάπτυξη και Διοίκηση Προγραμμάτων, Υπηρεσιών και Δικτύων Κοινωνικής Πρόνοιας 8 4

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος