Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο Κοινοτική Φροντίδα Υγείας με τις δύο κατευθύνσεις:

 • Γενική - Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας
 • Πρόληψη και Φροντίδα Τραυμάτων

Σκοπό έχει την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας, ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να προσφέρουν βέλτιστη φροντίδα υγείας για πρόληψη, διατήρηση και προαγωγή της υγείας, καθώς και για αποκατάσταση της νόσου σε άτομα, οικογένειες, ειδικές ομάδες πληθυσμού και στην κοινότητα.

Ειδικότερα:
Στην κατεύθυνση της Γενικής- Οικογενειακής Φροντίδας Υγείας το πρόγραμμα σκοπό έχει να αποκτήσουν οι φοιτητές προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες για ολοκληρωμένη προληπτική και θεραπευτική φροντίδα υγείας στην οικογένεια και σε άτομα όλων των ηλικιών.

Στην κατεύθυνση της Πρόληψης και Φροντίδας Τραυμάτων το πρόγραμμα σκοπό έχει να αποκτήσουν οι φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στην πρόληψη και φροντίδα τραυμάτων, εφαρμόζοντας κατάλληλες μεθόδους που συμβάλλουν στην αποφυγή ή την επούλωσή τους αντίστοιχα.

Η διδασκαλία των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία, σε αίθουσες και εργαστήρια εξοπλισμένα με σύγχρονα εποπτικά μέσα, καθώς και εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό. Το κλινικό εργαστήριο διεξάγεται σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή στο νοσοκομείο. Το υλικό μάθησης διανέμεται στους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να αυξήσουν τις γνώσεις για τις βασικές έννοιες της υγείας και ασθένειας της κοινότητας,
 • Να εφαρμόζουν τη θεωρία στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων Κοινοτικής Φροντίδας Υγείας,
 • Να αναπτύσσουν προγράμματα και αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα στην κοινότητα,
 • Να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν στρατηγικές για την προαγωγή της Κοινοτικής Υγείας,
 • Να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας,
 • Να αξιολογούν τις ατομικές, οικογενειακές και κοινοτικές ανάγκες υγείας,
 • Να παρέχουν ολοκληρωμένη προληπτική και εξειδικευμένη θεραπευτική φροντίδα των τραυμάτων.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι προέρχονται από το χώρο των Επιστημών Υγείας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπως των τμημάτων:

 • να αυξήσουν τις γνώσεις για τις βασικές έννοιες της υγείας και ασθένειας της κοινότητας,
 • να εφαρμόζουν τη θεωρία στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων Κοινοτικής Φροντίδας Υγείας,
 • να αναπτύσσουν προγράμματα και αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα στην κοινότητα,
 • να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν στρατηγικές για την προαγωγή της Κοινοτικής Υγείας,
 • να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας,
 • να αξιολογούν τις ατομικές, οικογενειακές και κοινοτικές ανάγκες υγείας,
 • να παρέχουν ολοκληρωμένη προληπτική και εξειδικευμένη θεραπευτική φροντίδα των τραυμάτων.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και αλλαγές στο χώρο της υγείας. Η αναμενόμενη οργάνωση του Γενικού Εθνικού Συστήματος Υγείας θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Η προετοιμασία ειδικευμένων επαγγελματιών υγείας για να προσφέρουν προληπτικές και θεραπευτικές φροντίδες στην κοινότητα θα συμβάλλει στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν ως επαγγελματίες υγείας κοινότητας σε όλο το φάσμα των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ως τέτοιες νοούνται αγροτικά ιατρεία, κέντρα υγείας, ιδιωτικές και δημόσιες δομές νοσηλείας στο σπίτι και δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Επίσης οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε αυτόνομα ιατρεία – νοσηλευτήρια σε μεγάλες επιχειρησιακές μονάδες, όπως εργοστάσια ή και σε σχολεία. Ειδικότερα όσοι εξειδικευθούν στο τραύμα, σε σχέση με το βασικό τους πτυχίο, μπορεί να στελεχώσουν νοσοκομεία δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου επιπέδου σε χειρουργικά τμήματα, τμήματα πλαστικής χειρουργικής, μονάδες εγκαυμάτων, ΤΕΠ. Επίσης σε συνδυασμό με την κλινική τους εμπειρία μπορεί να εργαστούν σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας ή σε φαρμακευτικές εταιρείες ως ειδικοί στο τραύμα και τις στομίες (wound specialist, tissue viability nurse, stoma therapist) και ως ειδικοί στα αντίστοιχα προϊόντα βιοτεχνολογίας.

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS .Στους φοιτητές απονέμεται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινοτική φροντίδα Υγείας με τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Από τις 90 πιστωτικές μονάδες, 51 κατανέμονται σε υποχρεωτικά μαθήματα, 14 σε μαθήματα επιλογής και 25 μονάδες κατανέμονται στη διπλωματική εργασία. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών παρατίθενται παρακάτω.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 76
Επιλεγόμενα Μαθήματα 14
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 76 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MCHC101 Βιοστατιστική /Επιδημιολογία 8 3
2 MCHC102 Αρχές Δημόσιας /Κοινοτικής Υγείας 8 3
3 MCHC103 Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας 8 3
4 MCHC104 Πρόληψη και Αντιμετώπιση Έκτάκτων και Επειγόντων Περιστατικών 7 3 + 1
5 MCHC105 Διεπιστημονική Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων 8 4
6 MCHC106 Πολιτικές Υγείας/Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 7 3
7 MCHC201 Μεταπτυχιακή Εργασία 25 0
8 MCHC202 Κλινικό Εργαστήριο 5 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 14 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MCHC111 Πληροφορική Υγείας και Επικοινωνία στην Κοινότητα 7 3
2 MCHC112 Σχεδιασμός και Μεθοδολογία της Έρευνας 7 3
3 MCHC113 Αξιολόγηση Yγείας της Oικογένειας 7 3
4 MCHC114 Πρόληψη και Αντιμετώπιση Λοιμωδών Νοσημάτων 7 3
5 MCHC115 Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας 7 3

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS .Στους φοιτητές απονέμεται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινοτική φροντίδα Υγείας με τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Από τις 90 πιστωτικές μονάδες, 51 κατανέμονται σε υποχρεωτικά μαθήματα, 14 σε μαθήματα επιλογής και 25 μονάδες κατανέμονται στη διπλωματική εργασία. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών παρατίθενται παρακάτω.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 76
Επιλεγόμενα Μαθήματα 14
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 76 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MCHC101 Βιοστατιστική /Επιδημιολογία 8 3
2 MCHC102 Αρχές Δημόσιας /Κοινοτικής Υγείας 8 3
3 MCHC107 Πρόληψη και Φροντίδα Τραύματος 7 3 + 1
4 MCHC108 Διαχείριση Οξέων Τραυμάτων 7 4 + 1
5 MCHC109 Διαχείριση Χρόνιων Τραυμάτων 8 4 + 2
6 MCHC110 Βιοπαθολογία της Επούλωσης 8 4
7 MCHC201 Μεταπτυχιακή Εργασία 25 0
8 MCHC202 Κλινικό Εργαστήριο 5 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 14 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MCHC106 Πολιτικές Υγείας/Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 7 3
2 MCHC111 Πληροφορική Υγείας και Επικοινωνία στην Κοινότητα 7 3
3 MCHC112 Σχεδιασμός και Μεθοδολογία της Έρευνας 7 3
4 MCHC116 Βιολογία της Επούλωσης 7 3
5 MCHC117 Αισθητική Πλαστική Χειρουργική και Επούλωση Τραύματος και Ελκών 7 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος