Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών προετοιμάζει τους φοιτητές για την άμεση ένταξή τους στη βιομηχανία, με σκοπό την ανάληψη ευθύνης για ανάπτυξη, σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων, ή τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης σε «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα».

Το διαρκώς αναβαθμιζόμενο και ενημερωμένο με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις πρόγραμμα σπουδών, προσφέρει ευρεία εκπαίδευση στο αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με πληθώρα μαθημάτων του κλάδου της Ηλεκτρολογίας, η διδασκαλία των οποίων συνοδεύεται από τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, στα εργαστήρια διδασκαλίας, α) ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, β) επικοινωνιών και αυτόματου ελέγχου, και γ) ηλεκτρικών μηχανών και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο συνδυασμός θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, παρέχει στους αποφοίτους τις απαιτούμενες γνώσεις για την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων , και την κατάρτιση για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, όπως καθορίζονται από το ΕΤΕΚ. Για τους φοιτητές που επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το προσφερόμενο πρόγραμμα μαθημάτων παρέχει μια στερεή και ευρεία βάση για την εξειδίκευση σε αντικείμενα του ίδιου αλλά και παρεμφερών κλάδων σπουδών.

Το πρόγραμμα έχει δύο κατευθύνσεις. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε κατεύθυνση ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Οι δυο κατευθύνσεις είναι:

 1. Γενική κατεύθυνση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 2. Κατεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αειφόρων Ενεργειακών Συστημάτων
   

Εργαστήρια
Το Τμήμα διαθέτει εργαστήρια για υποστήριξη των μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνουν εργαστηριακά πειράματα. Τα εργαστήρια είναι άρτια εξοπλισμένα με εκπαιδευτικό και άλλο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για εκπλήρωση των στόχων του Προγράμματος.
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών υποστηρίζεται από τα παρακάτω εκπαιδευτικά εργαστήρια:

 • Αναλογικών Κυκλωμάτων
 • Ψηφιακών Κυκλωμάτων
 • Ηλεκτρονικής
 • Αναλογικών και Ψηφιακών Επικοινωνιών
 • Ηλεκτρικών Μηχανών και Συστημάτων Ισχύος.
 • Συστημάτων Ελέγχου
 • Μηχανικής Η/Υ

Πρακτική Άσκηση
Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα πρακτικής εξάσκησής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μέσω συμφωνιών του ιδρύματος με τοπικές βιομηχανίες του κλάδου.

Οι Υποψήφιοι στο τέλος του προγράμματος θα έχουν αποκτήσει:

 1. Κατανόηση βασικών νόμων και εννοιών της μηχανικής με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ικανοτήτων ερμηνείας και αξιολόγησης προβλημάτων μηχανικής και ιδιαίτερα της Ηλεκτρολογίας.
 2. Προσφορά ευρείας εκπαίδευσης στον κλάδο με μαθήματα Ηλεκτρολογίας σε συνδυασμό με σχετικά μαθηματικά και άλλα υποστηρικτικά θέματα.
 3. Ενίσχυση της κατανόησης της θεωρίας, μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις εφαρμογής ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και ψηφιακών κυκλωμάτων, γραμμών εκπομπής και ηλεκτρονικών επικοινωνίας, ηλεκτρικών μηχανών και μετατροπέων.
 4. Απόκτηση απαραίτητης γνώσης για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κλάδο.
 5. Απόκτηση γνώσης σε εξειδικευμένα θέματα βασισμένα στον τομέα ενδιαφέροντος του κάθε φοιτητή.
 6. Απόκτηση γνώσης σε θέματα σχεδιασμού, εφαρμογής και συντήρησης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αειφόρων Ενεργειακών Συστημάτων για τους φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση ΑΠΕ&ΑΕΣ.
 7. Προετοιμασία των φοιτητών για συνέχιση της εκπαίδευσής τους μέσα από μεταπτυχιακά προγράμματα.

Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορες επιχειρήσεις, οργανισμούς και βιομηχανίες του κλάδου, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι διάφοροι τομείς του κλάδου σχετίζονται με τις κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, την παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρονική, τους αυτοματισμούς και τα συστήματα ελέγχου. Μεγάλος αριθμός αποφοίτων του Τμήματος απασχολούνται στους διάφορους τομείς που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Ορισμένοι απόφοιτοι επιλέγουν τη συνέχιση των σπουδών τους σε διάφορα συναφή μεταπτυχιακά προγράμματα του κλάδου. Οι απόφοιτοι με κατεύθυνση στις ‘Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα’ έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης στο τομέα των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το σχεδιασμό και εφαρμογή καινοτόμων αειφόρων ενεργειακών συστημάτων σε κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 203
Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης 30
Ελεύθερης Επιλογής 7
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 203 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE161 Ηθική και Επαγγελματισμός στη Μηχανική 3 2
2 AEEE170 Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογική Μηχανική 5 3 + 1
3 AEEE191 Ψηφιακά Κυκλώματα Ι 6 3 + 2
4 AEEE192 Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ 6 3 + 2
5 AEEE195 Αρχές Προγραμματισμού 5 1 + 2
6 AEEE222 Ανάλυση Κυκλωμάτων Ι 6 3 + 2
7 AEEE223 Ανάλυση Κυκλωμάτων ΙΙ 6 3 + 2
8 AEEE225 Όργανα και Μετρήσεις 5 3 + 2
9 AEEE238 Ηλεκτρονικά Ι 6 3 + 2
10 AEEE239 Ηλεκτρονικά ΙΙ 6 3 + 2
11 AEEE294 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5 3
12 AEEE298 Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας 6 3 + 2
13 AEEE299 Συγγραφή Τεχνικής Έκθεσης 3 2
14 AEEE309 Υπολογιστικές Μέθοδοι και Αλγόριθμοι για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς 5 3
15 AEEE310 Σήματα, Συστήματα και Μετασχηματισμοί 5 3
16 AEEE312 Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό 5 3
17 AEEE313 Γραμμές Μεταφοράς και Κυματική 6 3 + 2
18 AEEE321 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Ι 7 3 + 2
19 AEEE323 Επίλυση Προβλημάτων Ηλεκτρολογίας με Χρήση Matlab και Simulink 5 3 + 2
20 AEEE345 Συστήματα Ελέγχου 6 3 + 2
21 AEEE350 Εισαγωγή στα Συστήματα Ισχύος 5 3
22 AEEE351 Ανάλυση Συστημάτων Ισχύος 5 3 + 1
23 AEEE352 Ηλεκτρικές Μηχανές 6 3 + 1
24 AEEE396 Ενσωματωμένα Συστήματα 5 3
25 AEEE414 Αυτοματισμοί και Ρομποτική 5 3
26 AEEE415 Συστήματα Αυτοματισμών Πραγματικού Χρόνου 5 3 + 2
27 AEEE422 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών ΙΙ 7 3 + 2
28 AEEE424 Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων 5 3
29 AEEE438 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Ι 5 3
30 AEEE498 Εισαγωγή στην Πτυχιακή Εργασία 1 1
31 AEEE499 Πτυχιακή Εργασία 7 1
32 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
33 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
34 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
35 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
36 AMAT223 Λογισμός ΙΙΙ 5 3
37 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
38 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
39 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2

Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACES103 Στατική 5 3
2 ACOE243 Διασύνδεση Υπολογιστών 5 3 + 1
3 ACOE347 Συλλογή Δεδομένων και Συστήματα Αυτοματισμών 5 2 + 2
4 AEEE295 Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών 6 3 + 1
5 AEEE419 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 5 3
6 AEEE423 Μηχανική Ραδιοσυχνοτήτων 5 3
7 AEEE425 Κεραίες και Ραντάρ 5 3
8 AEEE426 Εργαστήριο Κεραίων 5 0 + 3
9 AEEE431 Ανάλυση Μοντέρνων Συστημάτων Ελέγχου 5 3
10 AEEE432 Εργαστήριο Συστημάτων Δυναμικού Ελέγχου 5 0 + 3
11 AEEE433 Συστήματα Διακριτού Ελέγχου 5 3
12 AEEE434 Εισαγωγή στις μεθόδους Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές 5 3
13 AEEE435 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές και Βιομηχανικές Εφαρμογές 5 3
14 AEEE439 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα ΙΙ 5 3
15 AEEE444 Ασύρματες Επικοινωνίες 5 3
16 AEEE450 Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι 5 3
17 AEEE451 Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ 5 3
18 AEEE452 Σχεδιασμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογές 5 3
19 AEEE453 Ανάλυση Προηγμένων Συστημάτων Ισχύος 5 3
20 AEEE454 Βασική Προστασία Συστημάτων Ισχύος 5 3
21 AEEE455 Έλεγχος Συστημάτων Ισχύος και Σταθερότητα 5 3
22 AEEE456 Ηλεκτρονικά Ισχύος 5 3
23 AEEE457 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 5 3
24 AEEE493 Επικοινωνίες με Οπτικές Ίνες 5 3
25 AMEM417 Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς 5 3

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 174
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 40
Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης 20
Ελεύθερης Επιλογής 6
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 174 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE161 Ηθική και Επαγγελματισμός στη Μηχανική 3 2
2 AEEE170 Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογική Μηχανική 5 3 + 1
3 AEEE191 Ψηφιακά Κυκλώματα Ι 6 3 + 2
4 AEEE192 Ψηφιακά Κυκλώματα ΙΙ 6 3 + 2
5 AEEE195 Αρχές Προγραμματισμού 5 1 + 2
6 AEEE222 Ανάλυση Κυκλωμάτων Ι 6 3 + 2
7 AEEE223 Ανάλυση Κυκλωμάτων ΙΙ 6 3 + 2
8 AEEE225 Όργανα και Μετρήσεις 5 3 + 2
9 AEEE238 Ηλεκτρονικά Ι 6 3 + 2
10 AEEE239 Ηλεκτρονικά ΙΙ 6 3 + 2
11 AEEE294 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5 3
12 AEEE298 Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας 6 3 + 2
13 AEEE299 Συγγραφή Τεχνικής Έκθεσης 3 2
14 AEEE310 Σήματα, Συστήματα και Μετασχηματισμοί 5 3
15 AEEE312 Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό 5 3
16 AEEE313 Γραμμές Μεταφοράς και Κυματική 6 3 + 2
17 AEEE321 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Ι 7 3 + 2
18 AEEE344 Συστήματα Ελέγχου 5 3
19 AEEE350 Εισαγωγή στα Συστήματα Ισχύος 5 3
20 AEEE351 Ανάλυση Συστημάτων Ισχύος 5 3 + 1
21 AEEE352 Ηλεκτρικές Μηχανές 6 3 + 1
22 AEEE414 Αυτοματισμοί και Ρομποτική 5 3
23 AEEE422 Συστήματα Τηλεπικοινωνιών ΙΙ 7 3 + 2
24 AEEE424 Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων 5 3
25 AEEE438 Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Ι 5 3
26 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
27 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
28 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
29 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
30 AMAT223 Λογισμός ΙΙΙ 5 3
31 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
32 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
33 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE260 Εισαγωγή στα Συστήματα Ανανεώσιμης Ενέργειας 6 3 + 1
2 AEEE360 Ηλιακή Ενέργεια 5 3
3 AEEE361 Αειφόρος Ενέργεια Ι 5 3
4 AEEE362 Αιολική Ενέργεια 5 3
5 AEEE460 Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 5 3
6 AEEE461 Όργανα και Μετρήσεις Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 5 1 + 2
7 AEEE495 Εισαγωγή στη Πτυχιακή Εργασία 1 3
8 AEEE496 Πτυχιακή Εργασία 8 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE462 Έξυπνα Δίκτυα και Έλεγχος 5 3
2 AEEE463 Φωτοβολταϊκά Κύτταρα Λεπτής Μεμβράνης 5 3
3 AEEE464 Ηλεκτρονικά Συστημάτων Ισχύος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 5 3
4 AEEE465 Εφαρμογές Νανοτεχνολογίας 5 3
5 AEEE466 Αειφόρος Ενέργεια ΙΙ 5 3
6 CEC246 Αειφόρος Κατασκευή και Τεχνολογία 5 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος