Περιγραφή Προγράμματος


Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επιμέτρηση Ποσοτήτων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, προετοιμάζει τους φοιτητές για την άμεση ένταξή τους στη βιομηχανία, με σκοπό την ανάληψη ευθύνης στην εκτίμηση κόστους, τη διαχείριση, την οργάνωση, την παρακολούθηση και του ελέγχου κατασκευαστικών έργων, ή και τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το πρόγραμμα σπουδών, προσφέρει ευρεία εκπαίδευση στο αντικείμενο της Επιμέτρησης Ποσοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της διαδικασίας κατασκευής έργων, των μεθόδων που ακολουθούνται, καθώς επίσης και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Πρωτίστως, αποκτούνται ικανότητες επιμέτρησης και κοστολόγησης κατασκευαστικών εργασιών και έργων, ικανότητα παροχής συμβουλών για την αποφυγή και επίλυση των διαφορών μεταξύ των μερών, δεξιότητες χρήσης μεθόδων πληροφορικής για το σχεδιασμό του έργου και τον έλεγχο του κόστους, ικανότητες διοίκησης και διαχείρισης έργων συμπεριλαμβανομένων των νομικών και συμβατικών θεμάτων, εκτίμηση της αξίας ζητημάτων ασφάλειας και υγείας, όπως και περιβαλλοντικών ζητημάτων διαχείρισης, και ενσωμάτωσή τους στην κοστολόγηση του έργου. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να οργανώνουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν κατασκευαστικά έργα, να διαχειρίζονται συμβάσεις και να παρέχουν συμβουλές για την ομαλή και ορθολογιστική ανάπτυξη και διεκπεραίωση έργων υποδομής.

Ο συνδυασμός θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, παρέχει στους απόφοιτους τις απαιτούμενες γνώσεις και κατάρτιση για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και ήθους του Επιμετρητή Ποσοτήτων όπως καθορίζονται από το ΕΤΕΚ. Για τους φοιτητές που επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το προσφερόμενο πρόγραμμα μαθημάτων παρέχει μια γερή βάση για την εξειδίκευση σε αντικείμενα του ίδιου αλλά και παρεμφερών κλάδων σπουδών.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Εργαστήρια
Το εργαστήριο του Προγράμματος Επιμετρητών Ποσοτήτων έχει πρόσφατα αναβαθμιστεί και περιλαμβάνει νέο εξοπλισμό για σκοπούς διδασκαλίας και έρευνας. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύγχρονα όργανα για διεξαγωγή τοπογραφικών εργασιών (καθορισμού υψομέτρου και θέσης σημείου), δοκιμές για τριαξονική θλίψη αργιλλωδών εδαφών, πολυμορφικές δοκιμές υλικών, εφελκυστική αντοχή σιδηρών οπλισμών, μετρήσεις μέτρου ελαστικότητας υλικών, μικρή σεισμική τράπεζα και εργαστήριο περιβαλλοντικής μηχανικής. Όλος ο νέος εξοπλισμός είναι συνδυασμένος με μοντέρνα λογισμικά και αυτοματοποιημένα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και είναι σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαικά πρότυπα. Τον Ιούλιο του 2012 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το νέο κτίριο εργαστηρίων της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας ισογείου 800 m2 και ορόφου 450 m2, στεγάζει εργαστήρια και εξοπλισμό, καθώς επίσης και γραφειακούς χώρους. Το νέο κτίριο διαθέτει γερανό με δυνατότητα μετακίνησης φορτίου 5 τόνων, καθώς και ενσωματωμένα συστήματα και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των εργαστηριακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής.

Πρακτική Άσκηση
Το πρόγραμμα σπουδών στην Επιμέτρηση Ποσοτήτων, πέραν της εκπαίδευσης στο πανεπιστημιακό περιβάλλον, απαιτεί και ελάχιστο χρόνο Πρακτικής Άσκησης μέσω της ένταξης των φοιτητών στη βιομηχανία κατά τη διάρκεια του καταληκτικού έτους σπουδών. Αυτή η εμπειρία είναι καθοριστική για τους φοιτητές, αφού μέσω της τριβής τους με οργανισμούς του κατασκευαστικού τομέα, και υπό την παράλληλη καθοδήγησή τους από τους καθηγητές τους, συνδέονται καλύτερα οι γνώσεις που λαμβάνονται στο πανεπιστημιακό με την εφαρμογή τους στον επαγγελματικό βίο, αλλά επίσης δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να θέσουν σε εφαρμογή και να βελτιώσουν τις ικανότητες και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει.

Ικανότητες και Δεξιότητες που θα Αποκτηθούν

 • Γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία κατασκευής έργων, μέθοδοι που ακολουθούνται, καθώς επίσης και τα υλικά που χρησιμοποιούνται.
 • Γνώσεις και κατανόηση του κτιρίου, γενική διάταξη και λεπτομερείς τεχνικές παρουσίασης.
 • Ικανότητες επιμέτρησης και κοστολόγησης κατασκευαστικών εργασιών.
 • Παροχή συμβουλών για την αποφυγή και επίλυση των διαφορών μεταξύ των μερών.
 • Δεξιότητες χρήσης μεθόδων πληροφορικής για το σχεδιασμό του έργου και τον έλεγχο του κόστους.
 • Ικανότητες διοίκησης και διαχείρισης έργων συμπεριλαμβανομένων των νομικών και συμβατικών θεμάτων.
 • Εκτίμηση της αξίας ζητημάτων ασφάλειας και υγείας, όπως και περιβαλλοντικών ζητημάτων διαχείρισης, και ενσωμάτωσή τους στην κοστολόγηση του έργου.
 • Εκτίμηση της κοινωνικής συμβολής, καθώς και των ηθικών υποχρεώσεων των επαγγελματιών Επιμετρητών Ποσοτήτων.
 • Οργανώνει, παρακολουθεί και ελέγχει κατασκευαστικά έργα.
 • Διαχειρίζεται συμβάσεις κατασκευαστικών έργων.
 • Παρέχει συμβουλές για την αποφυγή και επίλυση των διαφορών μεταξύ των μερών.
 • Παρακολουθεί την ανάπτυξη του σχεδιασμού του έργου σε σχέση με την προβλεπόμενη δαπάνη.
 • Προβαίνει σε εκτίμηση κόστους.
 • Διαμορφώνει κυπριακές και διεθνείς συμβάσεις κατασκευής έργων.
 • Κατανοεί την κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας και υγείας και σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Προβαίνει σε επιμέτρηση και κοστολόγηση κατασκευαστικών εργασιών.
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 211
Μαθήματα Τεχνικής Επιλογής 15
Μαθήματα Γενικής Παιδείας 4
Ελεύθερης Επιλογής 10
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 211 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACEC200 Οικοδομική Τεχνολογία 5 3
2 ACEC220 Μέτρηση και Κοστολόγηση Έργων 5 3
3 ACEC223 Μέτρηση και Κοστολόγηση Υπηρεσιών 5 3
4 ACEC316 Οργάνωση και Διοίκηση Κατασκευαστικών Έργων 5 3
5 ACEC320 Προγραμματισμός και Διαδικασίες Προσφορών 5 3
6 ACEC378 Προηγμένες Κατασκευαστικές Μέθοδοι 5 3
7 ACED101 Ελεύθερο και Τεχνικό Σχέδιο 5 3
8 ACED201 Τεχνικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή (AutoCAD) 5 3
9 ACEG207 Μηχανική Γεωλογία 5 3
10 ACEH210 Περιβάλλον και Κτιριακές Υπηρεσίες 5 3
11 ACEH330 Αειφορία και Περιβαλλοντική Διαχείριση 5 3
12 ACEM117 Δομικά Υλικά 5 3 + 1
13 ACES200 Δομοστατικά Συστήματα και Φορείς 5 3
14 ACET108 Τοπογραφία 6 2 + 2
15 AEAP200 Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης 5 3
16 AEAP350 Οικονομικά και Χρηματοδοτήσεις 5 3
17 ALAW200 Εισαγωγή σε Νομικά Θέματα 5 3
18 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
19 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
20 AMAT182 Γραμμική Άλγεβρα και Λογισμικά Αναλυτικά Εργαλεία 5 3
21 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
22 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
23 AQSC104 Προγραμματισμός Υπολογιστών για Επιμετρητές Ποσοτήτων 5 2 + 2
24 AQSC431 Λογισμικές Μέθοδοι και Πρωτοτυποποίηση σε Περιβάλλον Υπολογιστή 5 2 + 2
25 AQSE330 Οικονομικός Προγραμματισμός Έργων 5 3
26 AQSE360 Οικονομικά Κατασκευαστικών Έργων 5 3
27 AQSE370 Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας 5 3
28 AQSE480 Οικονομικά Ανάπτυξης και Εκτίμηση Επενδύσεων 5 3
29 AQSL270 Συμβόλαια για Κατασκευαστικά Έργα 5 3
30 AQSL370 Διαχείριση Κατασκευαστικών Συμβολαίων 5 3
31 AQSL390 Επίλυση Διαφορών 5 3
32 AQSL450 Επιδίκαση και Διαιτησία 5 3
33 AQSM200 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 5 3
34 AQSM250 Διαχείριση Προιόντων 5 3
35 AQSP100 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Επιμετρητή Ποσοτήτων 5 3
36 AQSP220 Εργασία Επιμέτρησης Ποσοτήτων 5 3
37 AQSP400 Ενιαία Εργασία 5 1 + 4
38 AQSP410 Πρακτική Εξάσκηση 7 1 + 5
39 AQSP420 Προηγμένη Πρακτική Εξάσκηση σε Υπηρεσίες 8 1 + 5
40 ASSP449 Πτυχιακή Εργασία - Μέρος 1 3 3
41 ASSP450 Πτυχιακή Εργασία - Μέρος 2 7 3

Μαθήματα Τεχνικής Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 15 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
2 AQSE430 Αξιολόγηση και Επιμέτρηση Αειφόρου Ανάπτυξης 5 3
3 AQSE460 Τεχνοοικονομικές Μελέτες και Μελέτες Σκοπιμότητας 5 3
4 AQSE470 Προηγμένη Ανάλυση και Διαχείριση Επικινδυνότητας 5 3
5 AQSE490 Οικονομική Θεώρηση Συγκοινωνιών 5 3
6 AQSM403 Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 5 3
7 AQSM440 Διαπραγμάτευση και Επίλυση Διαφορών 5 3
8 AQSM475 Διαχείριση Οικοδομικών Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών 5 3

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 4 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AECH101 Εισαγωγή στην Ιστορία της Κύπρου 2 2
2 AECH111 Η Κύπρος στον 20ο αιώνα 2 2
3 AEGL101 Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα 2 2
4 AEGL111 Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία 2 2

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος