Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) αποσκοπεί στην ανάπτυξη επαγγελματιών που να είναι ικανοί να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, προωθώντας καινοτόμα εκπαιδευτικά μοντέλα για την ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στρατηγικών ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης και καθιέρωσης των αρχών και των μοντέλων της αειφόρου ανάπτυξης. Για αυτόν το λόγο το πρόγραμμα εκτείνεται πέρα από την τυπική στη μη-τυπική και άτυπη εκπαίδευση αντίστοιχα. Οι απόφοιτοί μας θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και κατανοούν τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και να αναπτύσσουν παρεμβατικά προγράμματα για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, τόσο στον εργασιακό τους χώρο, όσο και σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων στη βάση της φιλοσοφίας και των αρχών της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Θα μπορούν να εφαρμόζουν με αποτελεσματικό τρόπο ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μεθόδων, διδακτικών τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για ένταξη και διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και των ζητημάτων αειφορίας στην εκπαιδευτική πράξη, στα εργασιακά πεδία και ευρύτερα σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών και άλλων περιβαλλόντων, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη και αξιοποιώντας ποικίλες πηγές και μέσα. Ανάλογα, θα μπορούν να αξιοποιούν και να εφαρμόζουν τα αποτελέσματα της έρευνας στην εκπαίδευση και στον εργασιακό χώρο ευρύτερα, καθώς επίσης και στην κοινωνία.

 

 

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διεξαγωγή των μαθημάτων του Προγράμματος, είτε με τις υποδομές που διαθέτει το ίδιο, είτε μέσα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει με φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αξιοποιεί υποδομές του Πανεπιστημίου, όπως το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, το Εργαστήριο της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης, Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ.ά. Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα έχει αναπτύξει συνεργασίες και υποστηρίζεται από τους ακόλουθους φορείς και οργανισμούς:

 • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου - Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).
 • Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Δασών - Φυτώριο και Πάρκο Αθαλάσσας, Βοτανικούς Κήπους, Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών).
 • Μουσείο Νερού.
 • Μουσείο Θάλασσας.
 • Μη-κυβερνητικό Οργανισμό “Ακτή”.
 • Περιβαλλοντικό Οργανισμό Green-Dot.

Με την υλοποίηση του Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • γνωρίσουν το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη,
 • γνωρίσουν και κατανοήσουν τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
 • αναπτύσσουν παρεμβατικά προγράμματα για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, τόσο στον εργασιακό τους χώρο όσο και σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων,
 • εξοικειωθούν με ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μεθόδων, διδακτικών τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για ένταξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων και των ζητημάτων αειφορίας στην εκπαιδευτική πράξη,
 • γνωρίσουν αποτελεσματικές παιδαγωγικές τεχνικές και προσεγγίσεις για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ηθικής και περιβαλλοντικών αξιών,
 • αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, καθώς επίσης και αξιοποίησης πολυμέσων και εποπτικών βοηθημάτων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, και τέλος να
 • αξιοποιούν και εφαρμόζουν τα αποτελέσματα της έρευνας στην εκπαίδευση και στον εργασιακό χώρο ευρύτερα, καθώς επίσης και στην κοινωνία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης (Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση, καθώς και οποιαδήποτε ειδικότητα στη Μέση-Γενική, Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση), και σε όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (στελέχη εκπαίδευσης, συμβούλους). Επίσης, απευθύνεται σε στελέχη των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και των ημικρατικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στα θέματα της περιβαλλοντικής πολιτικής, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και γενικότερα της αειφόρου ανάπτυξης. Το πρόγραμμα ενδιαφέρει επίσης επαγγελματίες και στελέχη περιβαλλοντικών κέντρων και οργανισμών, επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα, από μη-κυβερνητικούς οργανισμούς, από το χώρο των ΜΜΕ και την τοπική αυτοδιοίκηση που ενδιαφέρονται να καταρτισθούν περαιτέρω στα θέματα που άπτονται της Εκπαίδευσης του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να προσφέρει επαρκή και ποιοτική κατάρτιση στα θέματα της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο μέσα στα πλαίσια της επίσημης εκπαίδευσης, όσο και μέσα από άλλους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στη δια βίου εκπαίδευση των πολιτών. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν:

 • σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης,
 • σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και των ημικρατικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στα θέματα της περιβαλλοντικής πολιτικής, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και γενικότερα της προώθησης της έννοιας και των πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης, και
 • σε περιβαλλοντικά κέντρα και οργανισμούς από τον ιδιωτικό τομέα, μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς από το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης με ενδιαφέροντα στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Επίσης, οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τόσο στο Πανεπιστήμιο Frederick, όσο και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Απαιτήσεις Προγράμματος

To Πρόγραμμα βασίζεται στο Ευρωπαϊκό σύστημα συγκέντρωσης πιστωτικών μονάδων ECTS. Με την επιτυχή συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων οι φοιτητές αποκτούν τον τίτλο σπουδών MSc (Master of Science) στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. Αναλυτικά τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα παρουσιάζονται στη συνέχεια στη δομή του Προγράμματος.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 54
Μαθήματα επιλογής 36
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 54 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ESD501 Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη: Έννοιες και Ζητήματα 9 3
2 ESD502 Το Θεωρητικό Πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) 9 3
3 ESD503 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Σχολείο 9 3
4 ESD504A Έρευνα στο χώρο της ΕΠΑΑ - 1ο Μέρος 3 1
5 ESD504B Έρευνα στο χώρο της ΕΠΑΑ - 2ο Μέρος 3 1
6 ESD504C Έρευνα στο χώρο της ΕΠΑΑ - 3ο Μέρος 3 1
7 ESD505 Διδακτικές Μέθοδοι - Τεχνικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην ΕΠΑΑ 9 3
8 ESD506 Η ΕΠΑΑ στη μη-τυπική Εκπαίδευση 9 3

Μαθήματα επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 36 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ESD507 Βιοποικιλότητα και Εκπαίδευση 9 3
2 ESD508 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 9 3
3 ESD510 Περιβαλλοντική Ηθική 9 3
4 ESD511 Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην ΕΠΑΑ 9 3
5 ESD512 Το Αειφόρο Σχολείο: Αρχές και Διαδικασίες Οργάνωσής του 9 3
6 ESD513 Περιβαλλοντική Πολιτική 9 3
7 ESD514 Περιβαλλοντική Επικοινωνία και ΜΜΕ 9 3
8 ESD516 Κατάρτιση και Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη 9 3
9 ESD551 Μεταπτυχιακή Διατριβή (1) 9 0
10 ESD552 Μεταπτυχιακή Διατριβή (2) 9 0

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος