Περιγραφή Προγράμματος


Το MSc in Structural Engineering παρέχει σε Πολιτικούς Μηχανικούς και σε άλλους σχετικούς πτυχιούχους μια συγκεντρωμένη προσέγγιση προς την επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα των Δομοστατικών Κατασκευών. Είναι ένα στοχευμένο και πρακτικό πρόγραμμα που προσανατολίζεται προς την παροχή των πλέον προηγμένων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την είσοδο ή την άμεση επανένταξη στο υψηλότερο επαγγελματικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παράσχει περαιτέρω τεχνικές γνώσεις στον τομέα της Δομοστατικής Μηχανικής για την ανάπτυξη ικανών μεταπτυχιακών φοιτητών που με το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο και την απαραίτητη αυτοπεποίθηση να είναι σε θέση να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη. Οι απόφοιτοι αναμένεται να έχουν ηγετικό ρόλο στην εξάσκηση του επαγγέλματος για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών.

Το πρόγραμμα καλύπτει τα θεμελιώδη και σύγχρονα δομικά θέματα μηχανικής παρέχοντας ένα συνδυασμό θεμάτων ανάλυσης και σχεδιασμού, πειραματικές τεχνικές καθώς και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και αντικατοπτρίζει την τρέχουσα πρακτική. Η αναλυτική εργασία περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο των σύγχρονων μεθόδων και τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών που οδηγούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων για την ανάλυση και σχεδιασμό των πολύπλοκων σημερινών και μελλοντικών φορέων μηχανικής. Τα θέματα σχεδιασμού διδάσκονται σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές και εθνικές κανονιστικές διατάξεις (Ευρωκώδικες) και νομικό πλαίσιο, οι οποίες παρέχουν την πιοεξειδικευμένη γνώση και τεχνική στο σχεδιασμό των κατασκευών.

Η επιτυχής συμπλήρωση του προγράμματος απαιτεί την ολοκλήρωση διατριβής που καλύπτει ένα ερευνητικό θέμα που σχετίζεται με φορείς και δομικές κατασκευές. Οι ερευνητικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν συνδυασμούς πειραματικών, αριθμητικών και θεωρητικών μεθοδολογιών. Η έρευνα προωθείται μέσω της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημίου και άλλων ακαδημαϊκών και κοινωνικών εταίρων σε τοπικό, περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο. Η δημιουργία τέτοιων δικτύων είναι σημαντική ως μέσο απόκτησης εμπειρίας, επιτυγχάνοντας σωστή εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, παραδειγμάτων καλής πρακτικής και καινοτομίας.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών και στηρίζεται από τη Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από έμπειρους διδάσκοντες με ειδίκευση και εμπειρία στον τομέα της δομοστατικής μηχανικής. Εκτός από τα μόνιμα μέλη στη διδασκαλία συμβάλλουν και εξωτερικοί ομιλητές από την ακαδημία και τη βιομηχανία με διαλέξεις και εργαστήρια (workshops) σε εξειδικευμένα θέματα.

Το εργαστήριο του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών είναι άρτια εξοπλισμένο και χρησιμοποιείται τόσο για τη συμπλήρωση των αναγκών διδασκαλίας όσο και για την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών. Επιπλέον στη διάθεση των φοιτητών είναι το εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου, το οποίο είναι εξοπλισμένο με εξειδικευμένα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και το σχεδιασμό των κατασκευών. Τέλος η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης και δανεισμού επιστημονικών βιβλίων και δημοσιεύσεων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι φοιτητές αναμένεται:

  • Να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία του ευρωπαϊκού και κυπριακού νομοθετικού πλαισίου (Ευρωκώδικες και εθνικά παραρτήματα),
  • Να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις έννοιες της δομικής μηχανικής και να αναπτύξουν συστηματική, κριτική και δημιουργική σκέψη σχετικά με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες,
  • Να αποκτήσουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για τους μηχανικούς, οι οποίοι θα ηγηθούν στον τομέα της ανάλυσης και του σχεδιασμού των τεχνικών έργων,
  • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά σύγχρονα λογισμικά εργαλεία για τη στατική και δυναμική ανάλυση των τεχνικών έργων, το βέλτιστο σχεδιασμό και την αξιολόγηση της απόδοσής τους,
  • Να μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα για να αποκτήσουν γνώσεις, για να μπορούν να επανεξετάζουν και να αξιολογούν αποτελέσματα έρευνας και να διεξάγουν ατομική έρευνα,
  • Να είναι σε θέση να συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τις κύριες τοπικές και διεθνείς ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη συμμετοχή σε κοινοπραξίες έρευνας και χρηματοδοτούμενης έρευνας.
  • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνας στον τομέα της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος και στην κοινωνία.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Δομοστατική Μηχανική απευθύνεται σε νέους απόφοιτους οι οποίοι αναζητούν εξειδίκευση πριν από την ενασχόλησή τους στη δομοστατική μηχανική ή ακόμα και σε απόφοιτους οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλακούν στην έρευνα ή την παρακολούθηση διδακτορικών σπουδών. Επίσης, το πρόγραμμα απευθύνεται σε έμπειρους μηχανικούς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, οι οποίοι ενδιαφέρονται για περαιτέρω εξειδίκευση αλλά και διεύρυνση των ικανοτήτων τους στον τομέα της Δομοστατικής Μηχανικής.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν σημαντικές δεξιότητες τόσο στην ανάλυση όσο και το σχεδιασμό των κατασκευών, με αποτέλεσμα να μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς οι οποίοι σχετίζονται με την κατασκευαστική βιομηχανία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Επίσης, οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι μηχανικοί υπεύθυνοι για την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη και τη διαχείριση οικοδομικών και τεχνικών έργων που αφορούν την εργασία του Πολιτικού Μηχανικού.

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα ακολουθεί το Ευρωπαικό σύστημα πιστωτικών μονάδων(ECTS). Για την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν 90 ECTS. Συγκεκριμένα πρέπει να παρακολουθήσουν 7 υποχρεωτικά μαθήματα (49 ECTS), δύο μαθήματα σεμιναρίων (4 ECTS) καθώς και ένα μάθημα επιλογής (7 ECTS). Τα υπόλοιπα 30 ECTS αποτελούνται από μία ερευνητική εργασία (7 ECTS) καθώς επίσης και την μεταπτυχιακή διατριβή (23 ECTS).

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 53
Επιλεγόμενα Μαθήματα 7
Ερευνητική Εργασία 7
Διατριβή 23
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 53 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 CES505 Υπολογιστική Μηχανική και Εφαρμογές 7 3
2 CES510 Προχωρημένη Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών 7 3
3 CES515 Προχωρημένη Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών από Σκυρόδεμα 7 3
4 CES520 Προχωρημένη Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών 7 3
5 CES525 Θραυστομηχανική και Εφαρμογές 7 3
6 CES535 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών 7 3
7 CES545 Γεωτεχνική Ανάλυση 7 3
8 CES580 Σεμινάρια για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Ι 2 0
9 CES585 Σεμινάρια για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΙI 2 0

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 7 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 CES530 Μοντελοποίηση Υλικών 7 3
2 CES550 Σχεδιασμός Προεντεταμένου Σκυροδέματος 7 3
3 CES560 Σχεδιασμός Τοιχοποιίας και Ξύλινων Κατασκευών 7 3

Ερευνητική Εργασία

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 7 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 CES590 Ερευνητική Εργασία 7 0

Διατριβή

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 23 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 CES595 Μεταπτυχιακή Διατριβή 23 0

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος