Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές γνώσεις, δεξιότητες και αντιλήψεις που θα τους βοηθήσουν να ενασκήσουν την καριέρα τους οπουδήποτε στον κόσμο σε συναφείς τομείς με τον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να διασφαλίσει ότι θα έχουν την κατάρτιση για την επίτευξη των στόχων τους ώστε να μπορούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα τους. Με τη συμπλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές εξοικειώνονται σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Οι φοιτητές θα αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την αντίληψη, ανάλυση και διάγνωση επιχειρηματικών καταστάσεων, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν ικανότητες για την πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων σε επιχειρηματικούς οργανισμούς και βαθιά πρακτική γνώση και εμπειρία στις εφαρμογές της πληροφορικής των επιχειρήσεων. Τέλος, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Εργαστήρια
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα γενικής χρήσης εργαστήρια πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Αυτά τα εργαστήρια, με μεγάλο αριθμό σταθμών εργασίας, προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από λογισμικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών γραφείου, στατιστικών, εκπαιδευτικών και λογισμικών πακέτων. Τα εργαστήρια παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και εγκαταστάσεις εκτύπωσης.

Επίσης, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς με μεγάλο αριθμό βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών και παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων.

Πρακτική Άσκηση
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Κέντρο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με τον Επιχειρηματικού Κόσμο επιλέγουν από κοινού εταιρείες όπου οι φοιτητές τοποθετούνται για εξάσκηση. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν για τουλάχιστον 100 ώρες στην εταιρεία που τοποθετούνται. Κατά τη διάρκεια της εξάσκησής τους, οι φοιτητές καθοδηγούνται και επιβλέπονται από τον/ην συντονιστή/ρια του μαθήματος, ενώ για την κατοχύρωση του μαθήματος απαιτείται η υποβολή ενδιάμεσης και τελικής έκθεσης αναφοράς που αξιολογείται από τον/ην συντονιστή/ρια του μαθήματος.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

  • Να εισαγάγει και να εξοικειώσει τους σπουδαστές σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  • Να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την αντίληψη, ανάλυση και διάγνωση επιχειρηματικών καταστάσεων και να ενισχύσει την απαραίτητη ικανότητα στην αντιμετώπισή τους.
  • Να παράσχει στους σπουδαστές τα μέσα για την κατανόηση και πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων των επιχειρηματικών οργανισμών.
  • Να δώσει στους φοιτητές τη βαθιά πρακτική γνώση και εμπειρία στις εφαρμογές της πληροφορικής των επιχειρήσεων.
  • Να εισαγάγει τους σπουδαστές στις παγκόσμιες επιχειρηματικές λειτουργίες.

Να εξοικειώσει τους φοιτητές με το επιχειρηματικό περιβάλλον και να τους προετοιμάσει να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν:

  • στο Δημόσιο, (ως λειτουργοί σε διάφορα σχετιζόμενα με το αντικείμενό τους Υπουργεία, όπως Οικονομικών, Εμπορίου), και
  • στον Ιδιωτικό τομέα (ως στελέχη επιχειρήσεων, σε λογιστικά τμήματα, ή τμήματα μάρκετινγκ και διαφήμισης, τμήματα οικονομικών και σε τραπεζικούς και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς),
  • να αυτοεργοδοτηθούν δημιουργώντας δική τους επιχείρηση, και
  • μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είτε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είτε σε άλλους συναφείς τομείς

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 170
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας 60
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 10
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 170 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABCO101 Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ι 5 3
2 ABCO102 Επιχειρησιακή Επικοινωνία ΙΙ 5 3
3 ABSA101 Εισαγωγή στη Λογιστική Ι 5 3
4 ABSA102 Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI 5 3
5 ABSE101 Εισαγωγή στη Μικροοικονομική 5 3
6 ABSE102 Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 5 3
7 ABSE203 Μικροοικονομική Ανάλυση 5 3
8 ABSE204 Μακροοικονομική Ανάλυση 5 3
9 ABSE403 Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 3
10 ABSL210 Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι 5 3
11 ABSL310 Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
12 ABSM101 Αρχές Μάρκετινγκ Ι 5 3
13 ABSM112 Αρχές Μάρκετινγκ ΙΙ 5 3
14 ABSM203 Έρευνα Μάρκετινγκ και Πληροφορικά Συστήματα 5 3
15 ABSM307 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ 5 3
16 ABSM405 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 5 3
17 ABSM408 Στρατηγικό Μάρκετινγκ 5 3
18 ABSO103 Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι 5 3
19 ABSO104 Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
20 ABSO204 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 5 3
21 ABSO307 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση 5 3
22 ABSO423 Διεθνείς Επιχειρήσεις 5 3
23 ABSP449 Πτυχιακή Εργασία Ι 5 0
24 ABSP450 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 5 0
25 ACSC103 Πακέτα Εφαρμογών Πληροφορικης 5 2 + 1
26 ACSC105 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 5 3
27 AFIN101 Χρηματοοικονομική Ι 5 3
28 AFIN102 Χρηματοοικονομική ΙΙ 5 3
29 AMAT106 Μαθηματικός Λογισμός για τις Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Επιστήμες 5 3
30 AMAT110 Μαθηματικά Επιχειρήσεων 5 3
31 AMAT112 Στατιστική I 5 3
32 AMAT210 Στατιστική II 5 3
33 ARRW101 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών Ι 5 3
34 ARRW102 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών ΙΙ 5 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABSA203 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου Ι 5 3
2 ABSA204 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου ΙI 5 3
3 ABSA205 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Ι 5 3
4 ABSA206 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική ΙΙ 5 3
5 ABSA307 Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Πρακτικής 5 3
6 ABSA308 Προχωρημένη Θεωρία Λογιστικής 5 3
7 ABSA310 Διεθνής Λογιστική 5 3
8 ABSA405 Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική Ι 5 3
9 ABSA406 Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική ΙΙ 5 3
10 ABSA408 Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής Ι 5 3
11 ABSA411 Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής ΙΙ 5 3
12 ABSA413 Φορολογία Ι 5 3
13 ABSA414 Φορολογία ΙΙ 5 3
14 ABSE280 Διεθνής Οικονομική 5 3
15 ABSE302 Χρήμα και Τράπεζες 5 3
16 ABSE304 Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης 5 3
17 ABSE305 Οικονομική του Περιβάλλοντος 5 3
18 ABSE402 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής 5 3
19 ABSI300 Πρακτική Εξάσκηση 5 0
20 ABSM202 Συμπεριφορά Καταναλωτή 5 3
21 ABSM204 Διοίκηση Πωλήσεων 5 3
22 ABSM306 Διεθνές Μάρκετινγκ 5 3
23 ABSM308 Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Στρατηγική Διοίκηση Προϊόντος 5 3
24 ABSM410 Προχωρημένα Θέματα Μάρκετινγκ 5 3
25 ABSO105 Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι 5 3
26 ABSO106 Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
27 ABSO111 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 5 3
28 ABSO304 Διοικητική Επιστήμη Ι 5 3
29 ABSO305 Διοικητική Επιστήμη Ι 5 3
30 ABSO308 Διαχείριση Καινοτομίας 5 3
31 ABSO309 Επιχειρηματικότητα και Αποτελεσματική Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου 5 3
32 ABSO418 Αρχές και Μεθόδοι Διαχείρισης του Περιβάλλοντος 5 3
33 ABSO450 Επιχειρησιακή Ηθική 5 3
34 ABSP200 Ενδιάμεση Πτυχιακή Εργασία 6 3
35 AFIN203 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι 5 3
36 AFIN204 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
37 AFIN305 Χρηματοοικονομικές Αγορές και Θεσμοί 5 3
38 AFIN306 Ανάλυση Επενδύσεων, Θεωρία και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 5 3
39 AFIN411 Διεθνή Χρηματοοικονομικά 5 3

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος