Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Το πρόγραμμα στοχεύει στη σφαιρική εκπαίδευση των φοιτητών, στην κατανόηση, γνώση και ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της Αρχιτεκτονικής. Δίνεται έμφαση στην πρακτική πλευρά σύλληψης, επεξεργασίας και σχεδιασμού του αρχιτεκτονικού έργου. Τονίζεται ο ερευνητικός χαρακτήρας του επιστήμονα – αρχιτέκτονα, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικείωση με τον περιβαλλοντικά βιώσιμο σχεδιασμό, καθώς και στο σεβασμό, προστασία και ανάδειξη της δομημένης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου.

Ο ισχυρός ανταγωνισμός που σήμερα παρατηρείται στην αγορά εργασίας, έχει οδηγήσει το Πανεπιστήμιο Frederick σε ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις προκλήσεις της, τόσο της τοπικής όσο και της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα δημιουργεί αρχιτέκτονες ευαίσθητους στις τοπικές ιδιαιτερότητες, ενήμερους για τις τάσεις και τις δυναμικές στο διεθνή χώρο, αποτελεσματικούς στη δημιουργία πρωτότυπων, αισθητικά άρτιων και πρακτικά εφαρμόσιμων συνθέσεων. Ένας σύγχρονος δημιουργός έχει εκπαιδευτεί να μαθαίνει για να διασφαλίζει τη συνεχή του εξέλιξη και να αναπτύσσει κριτικά την προσωπική του αρχιτεκτονική ταυτότητα.

Εκπαίδευση Βασισμένη σε Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η αρχιτεκτονική εκπαίδευση θα πρέπει να απαντά στο «τι μπορεί να κάνει» ο απόφοιτος και όχι στο «τι πρέπει να ξέρει». Πρόκειται για φιλοσοφία εκπαίδευσης, η οποία μετατοπίζει το επίκεντρο της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος από τις γνώσεις του δασκάλου, στο προφίλ που θα πρέπει να έχει διαμορφώσει ο φοιτητής όταν ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στα 11 σημεία του άρθρου 46 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του Αρχιτέκτονα.

Ο κύριος στόχος του πενταετούς προγράμματος σπουδών Αρχιτέκτονα Μηχανικού είναι η ανάπτυξη από μέρους των αποφοίτων των απαιτούμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων για μια παραγωγική επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η εκπαιδευτική διαδικασία αρθρώνεται γύρω από τα εργαστήρια (studio) αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, που αποτελούν και το πεδίο σύνθεσης όλων των μαθημάτων του προγράμματος. Η εκπαίδευση στην αρχιτεκτονική σύνθεση υπηρετείται μέσα από τρεις βασικές γνωστικές κατευθύνσεις:

 • Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Έκφραση και Αναπαράσταση,
 • Αστική Σύνθεση, Πόλη και Πολιτισμός,
 • Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον, Τεχνολογία.

Στα πλαίσια του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες στην έρευνα και τη διδασκαλία με επιστημονικούς και κρατικούς φορείς, όπως: το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ιδρύματα τέχνης και πολιτισμού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματος επιδιώκεται η ακαδημαϊκή συνεργασία, η δικτύωση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με διακεκριμένες αρχιτεκτονικές σχολές από την Ευρώπη και την Εγγύς Ανατολή

Τα περισσότερα μαθήματα του Προγράμματος υποστηρίζονται από εργαστηριακές δραστηριότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από την αλληλεπίδραση διδάσκοντα - φοιτητή. Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής διαθέτει εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και εργαστήριο προπλασμάτων και κατασκευών, εξοπλισμένα με σύγχρονο λογισμικό και συσκευές. Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται επίσης εργαστηριακά και από εργαστήρια άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

 • Iκανότητα σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν σύγχρονες αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις.
 • Προσήκουσα γνώση της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής, καθώς και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και επιστημών του ανθρώπου.
 • Γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατό να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης.
 • Προσήκουσα γνώση της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Ικανότητα κατανόησης των σχέσεων, αφενός ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, και αφετέρου ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, καθώς και ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου και την αντίστοιχη κλίμακα.
 • Ικανότητα κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα μέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες.
 • Γνώση των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης.
 • Γνώση των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με το σχεδιασμό των κτιρίων.
 • Προσήκουσα γνώση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, καθώς επίσης και της λειτουργίας των κατασκευών, ώστε να τις εφοδιάζει με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας.
 • Τεχνική ικανότητα, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς.
 • Προσήκουσα γνώση των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών, που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασμό.
 • Αρχιτεκτονικά ή άλλα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία.
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες (π.χ. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Δημόσιων Έργων, Τμήμα Περιβάλλοντος, κ.ά.).
 • Μέση - Τεχνική Εκπαίδευση.
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί (π.χ. ΚΟΤ, Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, κ.ά.).
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες).
 • Αρχιτέκτονας - Αυτοτελώς Εργαζόμενος.

Για το πτυχίο της Αρχιτεκτονικής χρειάζονται 240 διδακτικές μονάδες και για το δίπλωμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού χρειάζονται 300 διδακτικές μονάδες

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 286 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AENG121 Αγγλικά για Αρχιτέκτονες I 2 2
2 AENG122 Αγγλικά για Αρχιτέκτονες II 3 3
3 APX101 Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι 12 0 + 12
4 APX102 Αρχιτεκτονική Σύνθεση II 12 0 + 12
5 APX111 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας I 4 0 + 4
6 APX112 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας II 4 0 + 4
7 APX113 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας III 5 0 + 4
8 APX131 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία I 5 2 + 2
9 APX132 Στατικοί φορείς και Αρχιτεκτονική Ι 3 2
10 APX133 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία II 5 2 + 2
11 APX134 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική II 5 3
12 APX201 Αρχιτεκτονική Σύνθεση III 12 0 + 12
13 APX202 Αρχιτεκτονική Σύνθεση IV 12 0 + 12
14 APX211 Ψηφιακά Μέσα I 5 0 + 4
15 APX212 Ψηφιακά Μέσα IΙ 5 0 + 4
16 APX221 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής Ι 5 3
17 APX222 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής ΙI 5 4
18 APX231 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία III 5 2 + 2
19 APX232 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική III 3 2
20 APX233 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία IV 5 2 + 2
21 APX234 Στατικοί Φορείς και Αρχιτεκτονική IV 3 2
22 APX301 Αρχιτεκτονική Σύνθεση V 12 0 + 12
23 APX302 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI 12 0 + 12
24 APX311 Ψηφιακά Μέσα IΙI 5 0 + 4
25 APX321 Αρχιτεκτονική Τοπίου 5 1 + 2
26 APX322 Χώρος και Τέχνη 3 2
27 APX323 Πολεοδομία I 5 2 + 2
28 APX324 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής I 3 2
29 APX331 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Ι 5 2 + 2
30 APX332 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία V 5 2 + 2
31 APX333 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΙI 5 2 + 2
32 APX401 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII 12 0 + 12
33 APX402 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VIII 12 0 + 12
34 APX411 Επαγγελματική Πρακτική 5 3
35 APX412 Φωτισμός και Ακουστική 5 0 + 4
36 APX421 Πολεοδομία II 5 2 + 2
37 APX422 Αρχιτεκτονική Έρευνα 5 3
38 APX423 Πολεοδομία III 5 2 + 2
39 APX431 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VI 5 2 + 2
40 APX501 Διπλωματική Εργασία I 12 0
41 APX502 Διπλωματική Εργασία II 18 0
42 APX521 Ερευνητική Εργασία 10 2 + 8
43 APX522 Μεθοδολογία Σχεδιασμού 12 0 + 10

Επιλεγόμενα Μαθήματα Αρχιτεκτονικής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 9 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 APXE11 Ψηφιακά Μέσα ΙV 3 0 + 3
2 APXE12 Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας IV 3 0 + 3
3 APXE13 Ψηφιακά Μέσα V 3 0 + 3
4 APXE21 Αρχιτεκτονική και Τουρισμός 3 1 + 2
5 APXE22 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ 3 3
6 APXE23 Πολεοδομία IV 3 1 + 2
7 APXE24 Πολιτισμικά Τοπία 3 1 + 2
8 APXE25 Σύγχρονοι Αρχιτέκτονες 3 3
9 APXE26 Αρχιτεκτονική και Μοντερνισμός 3 1 + 2
10 APXE27 Σύγχρονη Τέχνη 3 2 + 1
11 APXE28 Εικαστικές Παρεμβάσεις στο Δημόσιο Χώρο 3 0 + 3
12 APXE31 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός IΙΙ 3 1 + 2
13 APXE32 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VII 3 1 + 2
14 APXE33 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΙV 3 1 + 2
15 APXE34 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία VIII 3 1 + 2
16 APXE35 Αρχιτεκτονική Τεχνολογία IX 3 1 + 2

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 5 ECTS, από μαθηματα ελεύθερης επιλογής.

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος