Περιγραφή Προγράμματος


Σκοπός

Ο γενικός σκοπός του «Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας» (ΑΠΥ) είναι η κατάρτιση επαγγελματιών που να μπορούν να προωθήσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα αγωγής και προαγωγής της υγείας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, στην κοινότητα, σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Πρόγραμμα αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες διάφορων επιστημονικών πεδίων να εντρυφήσουν σε θεωρητικού και πρακτικού τύπου ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση για την υγεία, με στόχο να καταστούν ικανοί να αναπτύξουν την επιστημονική, την επαγγελματική και την ερευνητική τους δραστηριότητα σε τομείς τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, που αφορούν στην αγωγή και προαγωγή της υγείας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι θα να είναι ικανοί/ές να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας σε σχολεία και στην κοινότητα.

 

Για τις συναντήσεις του μαθήματος «Η χρήση των Σύγχρονων Τεχνολογιών στην Αγωγή και την Προαγωγή Υγείας» θα γίνεται χρήση των αιθουσών ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές υπάρχουν εγκατεστημένα λογισμικά στατιστικής ανάλυσης (SPSS, MPLUS, EQS κ.ά.), διαδραστικοί πίνακες κτλ., τα οποία και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος. Ήδη στο Πανεπιστήμιο, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και στο μεταπτυχιακό, χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό η πλατφόρμα Moodle η οποία δίνει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του διδάσκοντα με τους φοιτητές και την καταχώριση χρήσιμου επιστημονικού υλικού. Για τη διδασκαλία του μαθήματος «Προαγωγή της Υγείας μέσα από τις Τέχνες» θα γίνεται, πέρα από τις αίθουσες διδασκαλίας και χρήση αίθουσας Τέχνης και του Γυμναστηρίου-Αίθουσας Θεάτρου. Η διδασκαλία του μαθήματος Φυσική Κατάσταση και Φυσική Δραστηριότητα για την Υγεία θα γίνεται σε αίθουσα διδασκαλίας και για τα εργαστηριακά μαθήματα/ βιωματικά εργαστήρια στην αίθουσα Φυσικής Αγωγής.

Με την υλοποίηση του Προγράμματος οι απόφοιτοι αναμένεται:

 • να γνωρίσουν το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας, το ρόλο τους στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τις διαδικασίες και αναγκαιότητες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης στον τομέα αυτό,
 • να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα σύγχρονα προβλήματα υγείας σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και να αναπτύξουν συστημική, κριτική και δημιουργική σκέψη για αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο,
 • να αναπτύξουν τα απαραίτητα εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία για τον ακριβή εντοπισμό και την κριτική ανάλυση των θεμελιωδών ζητημάτων που εγείρονται κατά τη διαδικασία επιλογής προτεραιοτήτων και μεθοδολογίας για παροχή προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας,
 • να αναγνωρίζουν και να διερευνούν κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτισμικούς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία (σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο),
 • να διερευνούν παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής και την τροποποίηση βλαβερών για την υγεία συμπεριφορών (όπως αντιλήψεις, αξίες, φύλο, ηλικία, περιβάλλον, ΜΜΕ, κ.ά.), και να αναλύουν τις επιδράσεις τους στη σωματική, ψυχολογική και κοινωνική πτυχή της υγείας,
 • να γνωρίσουν και να διερευνήσουν το ρόλο της εκπαίδευσης στην αγωγή και προαγωγή της υγείας (αναλυτικό πρόγραμμα, άτυπο αναλυτικό, σχέσεις του σχολείου με τους γονείς και την κοινότητα) στα σχολεία όλων των βαθμίδων, ως μίας κατεξοχήν διαθεματικής δραστηριότητας, η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των μαθητών και της κοινότητας,
 • να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και αξιοποίησης πολυμέσων, εποπτικών βοηθημάτων και των τεχνών,
 • να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα αγωγής και προαγωγής της υγείας στο σχολείο και στην κοινότητα,
 • να συνδέουν τη σχολική ζωή με την κοινωνική πραγματικότητα και να εφαρμόζουν στρατηγικές εμπλοκής / συνεργασίας με τους γονείς και την κοινότητα κατά την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας,
 • να αξιολογούν και να αξιοποιούν ερευνητικά ευρήματα στην εκπαίδευση, στον εργασιακό χώρο και γενικά κατά τη διαδικασία αγωγής και προαγωγής της υγείας, και τέλος
 • να γνωρίζουν τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής για την αγωγή και προαγωγή της υγείας, να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής ανάλυσης σε ό,τι αφορά τη χάραξη μιας τέτοιας πολιτικής και να κατανοήσουν το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και τις διαδικασίες ενεργού συμμετοχής της στη διαμόρφωση μιας τέτοιας πολιτικής.

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σχεδιάστηκε με σκοπό να ανταποκριθεί και να καλύψει τις ανάγκες του τόπου ως προς τα ζητήματα της αγωγής και προαγωγής της υγείας, και να προσφέρει επαρκή και ποιοτική κατάρτιση, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο μέσα στα πλαίσια της επίσημης εκπαίδευσης όσο και μέσα από άλλους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή της υγείας των πολιτών. Στους φορείς αυτούς περιλαμβάνονται οι δημόσιες υπηρεσίες, ο ιδιωτικός τομέας, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ).

Tο Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση),
 • επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές/τριες, επισκέπτες/τριες υγείας κ.ά.),
 • επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που απασχολούνται στον τομέα της υγείας (κοινωνικούς λειτουργούς, στελέχη επιχειρήσεων, συμβούλους), και
 • στελέχη των υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΜΚΟ που ασχολούνται με τη διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα υγείας, καθώς και με την εκπαίδευση στην αγωγή και προαγωγή της υγείας.

Για την κάλυψη των αναγκών και των ενδιαφερόντων όλων των πιο πάνω, προνοείται ώστε ο βασικός κορμός μαθημάτων να συμπληρώνεται με την επιλογή εξειδίκευσης ανάλογα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τον τομέα απασχόλησης των συμμετεχόντων. Η επιλογή εστιάζεται σε θέματα που αφορούν την αγωγή και την προαγωγή της υγείας στην εκπαίδευση, στην κοινότητα, σε κέντρα υγείας και σε νοσοκομεία και στην ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που αυτή παρέχει στον προγραμματισμό και στη διδασκαλία θεμάτων υγείας.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, σε υπηρεσίες υγείας, στην κοινότητα, σε φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε ΜΚΟ.

Απαιτήσεις Προγράμματος

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 30
Επιλεγόμενα Μαθήματα 60
ΣΥΝΟΛΟ 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 HEP550 Αρχές της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας 10 4
2 HEP551 Κοινωνιολογικά και Ηθικά Ζητήματα στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας 10 4
3 HEP552 Έρευνα στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας 10 4

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 HEP553 Δημόσια Υγεία – Επιδημιολογία 10 4
2 HEP554 Φύλο και Υγεία 10 4
3 HEP555 Αγωγή Υγείας στην Εκπαίδευση - Το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Αγωγής Υγείας 10 4
4 HEP556 Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας 10 4
5 HEP557 Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα - Υγιείς Σχέσεις (Σεξουαλική Υγεία) 10 4
6 HEP558 Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας στην Κοινότητα 10 4
7 HEP559 Προαγωγή της Υγείας μέσα από τις Τέχνες 10 4
8 HEP560 Υγιεινή Διατροφή 10 4
9 HEP561 Εναλλακτικές Μέθοδοι Ιατρικής 10 4
10 HEP562 Φυσική Κατάσταση και Φυσική Δραστηριότητα για Υγεία 10 4
11 HEP563 Φυσιολογία του Ανθρώπινου Οργανισμού 10 4
12 HEP564 Η Χρήση των Σύγχρονων Τεχνολογιών στην Αγωγή και Προαγωγή Υγείας 10 4
13 HEP565 Μεταπτυχιακή Διατριβή 20 0

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαδικασία Εγγραφής

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία

Φόρμα Ενδιαφέροντος